Debattinlägg infört i KommunAktuellt den 11 mars 2004

Varför ska 200.000 elöverkänsliga ignoreras?

Att byggnadsnämnder i det här läget fortsätter att ge bygglov till 3G-master är för mig ett stort mysterium, skriver Siv Gustafsson.

Enligt Socialstyrelsens senast publicerade hälsoenkät uppger 3,1 procent att de reagerar på elektriska eller magnetiska fält. Det motsvarar cirka 200.000 personer. Hälften av alla mobilanvändare oroar sig för sina barns hälsa när det gäller strålningen, visar en färsk Sifo-undersökning. Nyligen redovisades den första forskarstudien på 3G. Den visade att försökspersonerna mådde dåligt redan efter 45 minuter av en låg dos 3G-strålning. Att byggnadsnämnder i det här läget fortsätter att ge bygglov till 3G-master är för mig ett stort mysterium.
Det har hänt mycket under de två år som jag jobbat med frågorna i byggnadsnämnden. Som politiker har man att hela tiden ta ställning till samtal från oroliga människor, förändringar i myndigheternas rekommendationer och all annan ny information som hela tiden strömmar in.
Jag tycker inte att Kommunförbundet varit till något stöd i detta, snarare tvärt om. Våren 2002 kom en liten skrift om hur vi i kommunerna ska hantera bygglovgivningen för masterna. I förordet stod: "När det gäller samlokalisering föreslår bolagen att alla kommuner bör vänta med att efterlysa samutnyttjande till efter det att den första operatören fått lov för sina master".
De flesta kommuner gjorde precis som operatörerna ville. Resultatet har blivit att man på många ställen ser två master nästan bredvid varandra. När man i stället borde ha inväntat alla ansökningar för att få en helhetssyn på hur masterna bäst kunde placeras. Det gäller ju för oss att skapa utrymme även för de människor som inte klarar av den här påverkan.
Sedan Kommunförbundet på möten runt om i landet deklarerat att byggnadsnämnderna inte ska ta hänsyn till eventuella strålningsrisker i sina bygglov, hjälpte det föga att jag i min egen nämnd citerade plan- och bygglagen för att försöka få igenom ett hänsynstagande även till strålningsriskerna. Ändå står det i lagen att byggnader och dess användning inte får orsaka olägenhet för människors hälsa.
Även här var kommunerna lydiga. Efter uttalandet ville varken politiker eller tjänstemän läsa innantill längre. Strålningen är ingen fråga för oss säger i stort sett alla bygglovgivare. Vilken makt Kommunförbundet har!
I höstas kom ett nytt cirkulär från förbundet: "Det bör framhållas att det faktum att miljöbalkens hänsynsregler inte är tillämpliga vid bygglovprövningen inte innebär att hälsoskyddsaspekter inte ska beaktas i bygglovärenden. Även om lovplikten gäller uppförande av mast så ska således vid bedömningen av omgivningspåverkan också mastens avsedda användning beaktas." Varför kom denna korrigering så sent?
Troligtvis är påståendet att miljöbalkens hänsynsregler inte är tillämpliga också felaktigt. Enligt riksdagens bostadsutskott kan byggnadsnämnderna tillämpa balkens försiktighetsprincip under förutsättning att den aktuella verksamheten och forskningen på området motiverar det.
Strålskyddsinstitutets internationella expertgrupp skriver i en rapport efter att 3G-studien blivit känd: "Eftersom det kan förväntas att den vetenskapliga osäkerhet som redovisas i denna rapport kommer att bestå åtminstone inom en nära framtid, har WHO utvecklat en princip för beslutsfattande och andra åtgärder under osäkerhet. Denna princip förespråkar försiktighet vid alla beslutsnivåer samtidigt som den understryker vikten av att eventuella åtgärder är rimligt avvägda med hänsyn till kostnadseffektivitet och balansen mellan risk och nytta."
Om denna grupp menar att WHO:s försiktighet bör tillämpas på grund av det osäkra läget så bör väl det vara skäl nog för byggnadsnämnderna att tillämpa miljöbalkens försiktighetsprincip!?
Det som upprört mig mest var när vi fick en bunt rättsprotokoll från Kommunförbundet som visar på att rättsinstanser på olika nivåer har slagit fast att mobilmaster ska byggas. Ett beslut gällde en överklagan från en elöverkänslig man. Trots konstaterandet "En igångsättning av sändaren medför med största sannolikhet att han avlider" avslogs överklagan. Och detta ska vi ledamöter i byggnadsnämnden ha som rättesnöre!
Med draghjälp av Kommunförbundet har nu 4.200 3G-master fått bygglov. Förbundet är ingen myndighet, därför kan man inte JO-anmäla agerandet, vilket det i högsta grad finns fog för.

Siv Gustafsson (mp)
Ledamot i byggnadsnämnden, Hudiksvall