28 January  1995  Hem International 
FEB - Föreningen för El- och Bildskärmsskadade
 Svenska Sidorna

 

Finns det hälsorisker med mobiltelefoner? 

Svenska forskare har hittils inte kunnat bevisa att de som anser sig vara överkänsliga mot elektromagnetiska fält verkligen reagerat på dylika fält. Man har inte kunnat bekräfta de resultat som lagts fram av en forskargrupp i Dallas, USA, som visade på ett klart samband mellan reaktioner och exposition. Hittils har forskningen dock varit inriktad på lådfrekventa fält, medan de drabbade själva länge misstänkt att orsaken till deras symptom kanske måste sökas bland högfrekventa fält. 

Nu har Enheten för Experimentell Dermatologi vid Karolinska Institutet i en metodstudie funnit ett möjligt samband mellan reaktioner hos en försöksgrupp och exposition för högfrekventa fält. Man har provocerat ett antal elöverkänsliga med mobiltelefoner i dubbelblinda försök. En av försökspersonerna kunde avgöra om telefonen var av-.eller påslagen i nio försök av nio möjliga. Personen reagerade såväl med akuta som fördröjda reaktioner. De andra personerna i testgruppen hade dock en sämre träffsäkerhet. 

Betydelsen av dessa resultat är svårt att uttala sig om innan ytterligare forskning har genomförts. 

För vidare information kontakta docent Olle Johansson, chef för Enheten för Experimentell Dermatologi, tel 08-728 7058. 

Ann-Mari Dock, Informationsavdelningen, KI. 950111. 

Written 950128 by Clas Tegenfeldt.