24 Feb 2000  Hem
FEB - Föreningen för El- och Bildskärmsskadade
 Svenska Sidorna

 
Angående "Remiss för Kvalitets- och Miljömärkning av mobiltelefoner, TCO'01 mobile phones"
 

Föreningen för El- och Bildskärmsskadade har följande synpunkter på förslaget till TCO'01 Certifiering.

Allmänt

Kemikalier
De flesta områden är tämligen okontroversiella och hanteras bra i förslaget.
Särskilt välkomnas initiativet att minska användningen av skadliga kemikalier såsom bromerade flamskyddsmedel.
Man borde också reservera sig tydligare för nya forskningsrön som kan medföra ytterligare begränsningar när det gäller ersättningssubstanser och andra kemikalier som kan komma att begränsas i uppdateringar av TCO-normen.

Juridik
Ett annat område som inte berörs direkt i texten, men som på något sätt måste hanteras av TCO är det faktum att, precis som när det gäller TCO:s bildskärmsnormer, kommer troligen dessa "mobilnormer" bli helt vägledande för utvecklingen och också medföra att, rätt eller fel, allmänheten kommer att tolka in att en TCO-märkt telefon är "säker" ur strålningssynvinkel. Vilket ansvar kan man tänka att man i ev rättsprocess kan utkräva av TCO i det fall någon anser sig ha fått t ex cancer av sin TCO-märkta telefon?

Användargruppen är inte homogen
I dokumentet är det specificerat att användaren är man eller kvinna 18-65 år. Detta stämmer dåligt med verkligheten. En mycket stor användarkategori är våra barn och ungdomar och precis som man ej köper en "omärkt" bildskärm till sina barn, kommer man att köpa TCO-märkta "nallar". M.a.o. måste normen ta hänsyn till barnens och ungdomarnas större känslighet och längre troliga totalexponering. Ett alternativ är förstås att hänvisa till Stewart Rapportens rekommendation att avråda barn och ungdomar under 16 år från mobiltelefonanvändning.

Liknande resonemang kan man föra när det gäller äldre och funktionshindrade. Man vet t ex att reaktionen för mikrovågsbestrålning kan påverkas av medicinering (t ex ögondroppar) och att man kan ha såväl synergieffekter med andra kemiska substanser (exempelvis vissa gifter) som motverkan (gäller t ex cancermedicin).

Detta är naturligtvis svåra avvägningar, men man kan inte prioritera företagens intressen att sälja så många märkta mobiltelefoner som möjligt på bekostnad av konsumenternas hälsa.
 

Elektromagnetisk strålning

Lågfrekvent
TCO borde också införa begränsningar när det gäller tillåten nivå för de lågfrekventa magnetfält som uppkommer p.g.a. att energin tas "pulsvis" ifrån batteriet. Denna pulsande ström medför att t. ex. GSM telefoner har ett pulserande magnetfält på 217Hz (för GSM finns det ytterligare frekvenskomponenter och andra system genererar helt andra frekvenser). Med en smart batterikonstruktion och en bra kretskortslayout mm, kan dessa fält, som inte tillför någonting av nytta för telefonen, kraftigt begränsas.

Högfrekvent
Det är bra att man tagit ett steg mot att ta ner nivåerna, men det är inte korrekt att påstå att internationell forskning inte funnit bevis för att:  " … de elektromagnetiska fält som utstrålas under normal mobiltelefonanvändning medför några allvarliga hälsoproblem" (vår översättning). Det finns, både i de studier som räknas upp och i många andra, belägg för en stor försiktighet. Detta finns bl a redovisat i epidemiologiska studier av t. ex. Hocking och Szmigienski.
Här borde TCO göra en omformulering så att det tydligare framgår för användaren vilka potentiella risker som han eller hon kan tänkas utsätta sig för.
 

Mobiltelefonanvändning

En annan aspekt är också, hur nu denna platsar i en sådan här standard, att försöka medverka till sundare mobiltelefonanvändning. Det omnämns som ett komplement till denna märkning att råd kommer att finnas på TCO:s hemsida. Vår synpunkt är att några "tidssäkra" råd ska tryckas upp på en lapp som skickas med eller ev ingå i tillverkarens användarinstruktion och att man på denna "lathund" lägger in adressen till TCO:s hemsida för en uppdaterad information. Man borde också kunna beställa denna i tryckt format (med tanke på de många funktionshindrade som använder mobiltelefon, även såsom talskrift och punktskrift).
En viktig aspekt för vår grupp funktionshindrade är:
- Att den kraftiga hälsopåverkan som mobiltelefonens strålning kan ha på mycket känsliga individer, medför ett ansvar för användaren att visa största möjliga hänsyn mot omgivningen.
 

För Föreningen för El- och Bildskärmsskadade

Bo Söderbärg ordförande
Per Segerbäck sakkunnig