FEB - The Swedish Association for the ElectroSensitive 
FREEDOM CORNER

Linköping 941031

LOCKET PÅ IT-SAMHÄLLET

I mitten av oktober offentliggjordes en arbetsskadedom som i praktiken innebär att alla som arbetar vid bildskärm är oförsäkrade! Detta är synnerligen allvarligt, speciellt eftersom denna grupp redan är mycket stor och hela tiden ökar kraftigt. Informationsteknologi- samhället (IT-samhället) är framtiden, men för vilka?

DOMEN ANSVARSLÖS

Den 13:e oktober offentliggjordes en extremt viktig dom av försäkringsöverdomstolen (777/90:1). Det var pilotfallet Marianne Berg som fick avslag vad gällde arbetsskada av bildskärm. Marianne Berg fick sin arbetsskada godkänd av försäkringskassan 1985, men riksförsäkringsverket gick in och överklagade.

Marianne Berg har tillfört målet ett omfattande material i form av medicinska och tekniska utredningar, med utlåtanden och publikationer av vetenskaplig karaktär, samt en omfattande argumentation. Hon har haft stöd av 2 professorer, 3 docenter, flera läkare och tekniska experter. I en öppen provokation hade Berg efter 60 minuter starka subjektiva obehag. I rättens dokumentation står vidare: "De objektiva fynden var då också mycket påtagliga och bestod bl.a. av en mycket kraftig hudrodnad i ansikte, hals- och brösthudregionen, svettning, 'pussig' och glansig ansikts- och halshud samt en påverkan av allmänntillståndet med koncentrationssvårigheter. Den tillhörande biopsitagningen påvisade omfattande cellulära förändringar."

Rätten skriver: "Det torde vara obestridligt att ett antal människor upplever ett tidsmässigt samband mellan bildskärmsarbete och olika sjukdomsbesvär, bl.a. hudbesvär". Ändå motiverar man domens avslag med: "tillräckliga vetenskapliga belägg alltjämt saknas för att arbete vid en bildskärm kan orsaka hudbesvär."

Detta beslut togs trots att upprepade hudprover tagna före och efter exponering av bildskärm visat slående förändringar i huden. Inte heller en välgjord studie gjord 1991 i Dallas, USA, som vetenskapligt bevisat att elöverkänsliga påverkas av elektromagnetiska fält, verkar ha påverkat rätten. Docent Björn Lagerholm som är en internationellt ansedd expert på histopatologi, skrev 1988 ett omfattande mycket grundligt intyg, detta finns inte ens med i domstolens sammanfattning!

All heder åt ledamoten Olle Olsson som i domen reserverade sig mot beslutet med motiveringen "Enligt min mening har utredningen inte visat någon annan sannolik orsak till Bergs hudbesvär än inverkan från bildskärmen. Med hänsyn till detta och till vad Johansson och Hall anfört i sina intyg anser jag att hudbesvären skall godkännas som arbetsskada. Jag vill därför bifalla Bergs överklagande".

Tydligen är problemet för stort för att myndigheter som rikförsäkringsverket och socialstyrelsen skall våga erkänna dess existens. Likt strutsen, tror man att problemet skall försvinna bara man inte ser det i vitögat. Försäkringsöverdomstolen har utredningsplikt, ändå stöder man sig på en två år gammal utredning från socialstyrelsen. "Problemet skall tigas ihjäl".

OÖNSKAD DEBATT

I och med den radikalt ökande användningen av datorer och trådlös kommunikation har frågor börjat ställas om dess eventuella hälsoeffekter. Bildskärmsskadorna har fått etiblissemanget att få skrämselhicka! Diskussionen om mobiltelefonernas skadliga effekter har ännu inte kommit igång i Sverige. Den ökade cancerrisken bland boende nära kraftledningar visar med all tydlighet den enorma storleken av problematiken med elektromagnetisk smog. Vårt samhälle är idag helt beroende av kraftledningarna, datorerna och kommunikationsteknologin. Problemet är att ingen kan undvika att utsättas för elektromagnetiska fält vare sig vi vill eller inte. Vem har rätt att bedömma om du eller jag skall utsättas för elektromagnetiska fält, även om det har skadliga hälsoeffekter? Vad är en acceptabel risk?

Idag framgår det allt tydligare att det är en oönskad debatt. De som förespråkar IT-samhället vill inte gärna tala om dess negativa aspekter. Företag som det högteknologiska Ericsson har konsekvent förnekat problemets existens. Ericsson har idag cirka 40% av världsmarknaden på mobiltelefonsidan. Tydligast har dock professor Sture Liden på Karolinska Sjukhuset varit när han i massmedia sagt att problemet ska "tigas ihjäl".

En nyligen utförd enkät bland SIF-medlemmar visar att av de som svarade hade 46% symptom, men hela 62% hade inte vågat tala om sina bildskärmsbesvär med någon. klimatet i arbetslivet har hårdnat påtagligt de senaste åren, konkurrensen om jobben har ökat, och så även utslagningen. Under det gångna året har vi sett vårdpersonal med papperskassar över huvudet när de yttrat sig offentligt. Rädslan att förlora jobben på grund av sina åsikter, trots det grundlagsstiftade skyddet om åsiktsfrihet, har fått fäste. Arbetstrygghet och yttrandefrihet -- vart tog den vägen? Vill vi ha ett samhälle där nya arbetsmiljöproblem inte får debatteras öppet?

VETENSKAP ELLER TRO?

Vi har i masssmedia under ett antal år fått höra att "det inte existerar några bevis för biologiska effekter av elektromagnetiska fält", enligt några så kallade experter på området. Problemet är att det är mer eller mindre en offentlig lögn. På våra sjukhus idag använder våra läkare en lång rad olika behandlingar med elektromagnetiska fält som ett verktyg, och fler är under utveckling. Bland annat har man positiva effekter på läkning av benbrott med magnetfält, man hoppas även kunna hjälpa bl.a. MS-patienter med svaga elektromagnetiska pulser. Människokroppen är beroende av svaga elektriska signaler för att fungera, tänk bara på EKG och EEG. Det är teknisk sett helt klart att elektromagnetiska fält inducerar svaga strömmar i människokroppen. Dessa strömmars inverkan bör undersökas, inte viftas bort.

Ett par svenska rapporter har publicerats på senare år som i massmedia tolkats "som bevis för att elöverkänslighet inte existerar". Detta är en vetenskapsteoretiskt felaktig slutsats, det går INTE logiskt sett att bevisa att något inte existerar, man kan bara misslyckas hitta rätt försöksmetod. Däremot om en vetenskaplig studie lyckas bekräfta hypotesen kan man, om studien är välgjord, korrekt hävda att det är vetenskapligt bevisat att fenomenet existerar. Flera sådana rapporter som bevisat att elöverkänslighet finns och att vissa människor påverkas av bildskärmens elektromagnetiska fält.

Försäkringsöverdomstolen bortser från de bevis som finns för elöverkänslighet och väljer att luta sig mot dessa påståenden om att alla biologiska effekter av bildskärm är icke-existerande. Det är tro eller önsketänkande, ej vetenskap.

UTSTÖTTA

Vart står vi idag och vart är vi på väg? Redan 1989 använde en tredjedel av samtliga arbetstagare i Sverige en dator i arbetet. Det är rimligt att anta att siffran är högre idag. Stockholm är nu en av världens absolut mobiltelefontätaste områden. Vi har datorer på arbetet, i grundskolan, i hemmen, till och med i tvättmaskinerna, kort sagt överallt i vår närmiljö. Det är inte helt orimligt att påstå att vi redan har gått över tröskeln till IT-samhället.

Elöverkänsliga och bildskärmsskadade står nu i än högre grad utanför detta IT-samhälle! Det innebär en lägre livskvalitet att inte kunna arbeta eller röra sig normalt i samhället, det blir problem med att handla mat och kläder, besöka bank, post, apotek, bibliotek, myndigheter, och absurpt nog till och med sjukhus! Nu har det i och med den ovannämnda domen visat sig att skadorna inte erkänns av samhället, hädanefter får de drabbade klara sig bäst de kan. Utan möjlighet att delta och arbeta i IT-samhället, utan ekonomisk ersättning för sina skador, utan erkännande, lämnas de drabbade att lida i det tysta.

Rent konkret så innebär det att vi arbetstagare de facto är oförsäkrade vid vårt arbete med bildskärm! Skall vi acceptera en övergång från industrisamhället (där arbetsskadorna erkändes) till IT-samhället där en allt större grupp arbetstagare riskerar att drabbas och överges oförsäkrade? Accepterar Du att arbeta oförsäkrad?

Bryt tystnaden! Öppna locket på IT-samhället.

Clas Tegenfeldt 


Tillbaka till Huvudsidan för FREEDOM CORNER.