Trollhättan 7 mars 1997

Till Direktionen för Huddinge Sjukhus och ledningen för SVSO. Kopia till Statsrådet Carl Tham.

av Jan Åberg

Mitt besök hos Etiska Kommittén vid Huddinge Sjukhus 4/3 1977, då jag begärde att få ta del av fem namngivna handlingar, ger upphov till några frågor, som är principiellt viktiga.

1. Sekreteraren i den etiska Kommittén, Ann Hellström, inledde en utfrågning med mig så snart som jag hade presenterat vilka forskningsrapporter ställda till Etiska kommittén som jag ville se. Hon frågade 1) h u r jag hade kommit över diarienumren, "endast jag och Etiska Kommitténs medlemmar känner till de här diarienumren", påpekade Hellström. Därefter så frågade hon 2) v e m i kommittén som hade givit mig diarienumren. Mitt enkla svar var att det hade hon inte med att göra; min källa är grundlagsskyddad och efterforskningar är enligt TF kriminella. Jag påpekade att Hellström redan hade brutit två gånger mot grundlagen genom att ställa dessa två frågor, och att det var dålig etik från hennes sida att försöka spåra mina uppgiftslämnare.

Men hon gav sig inte. "Men jag vill i så fall privat få reda på vem som du har fått uppgifterna ifrån", försökte Hellström igen. Också den frågan ingav mig stor olust: Har etikkommittén vid Huddinge sjukhus dubbel bokföring, en officiell och en inofficiell? Eller med andra ord: kan etikkommitténs medlemmar, när läget "så kräver" skifta fot, från tjänsteman, anställd på sjukhuset (avdelning Njurmedicin, av sjukhuset betald 50% tjänst som sekreterare i Etiska kommittén) till Hellström, fröken. Detta är i så fall en helt ny sida av arkivlagen som för mig är helt obekant.

2. För det andra. Två av de av mig identifierade handlingarna, båda forskningsansökningar från Huddinge Sjukhus Yrkes-och Miljömedicin, projekt där Professorerna Bengt Arnetz och Birgitta Kolmodin-Hedman samt läkaren Lena Hillert och psykologen Pirjo Savlin (YMER) är involverade hade hemligstämplats, uppgav Hellström för mig. Eftersom inga konkurrensförhållanden (läkemedelspreparat etc) eller enskilda förhållanden (patientuppgifter etc) eller liknande, såvitt jag kan förstå, ingår i projektbeskrivningarna så är åtgärden att hemligstämpla ansökan nästan unik. I den första metern (på höjden) av forskningsansökningar inom området för icke joniserande strålning, inriktad på elöverkänslighets och cancerproblematik kan jag på rak arm inte påminna mig om en enda sekretessbeläggning.

Men här fanns alltså två "på raken", och från en och samma klinik dessutom. Men vad gör den Etiska Kommitténs tjänsteman när jag frågar om besvärshänvisning? Ingenting alls! Hon känner inte till förfarandet. Alltså ger hon mig inte någon besvärshänvisning över huvud taget. I stället är det jag som tvingas att ringa min jurist för att höra hur Etiska Kommittén nu bör göra, till vilken myndighet och instans som besväret skall ställas. Och så vidare...

3. På min fråga om vilket rutinförfarande som den Etiska Kommittén vid HS har när det gäller en begäran från forskare som ansöker om prövning vid kommittén av projekt uppger sekreteraren Ann Hellström att man regelmässigt, alltid hemligstämplar handlingarna. Min motfråga var: Men företar inte kommittén någon prövning av den sökandes skäl för att vilja ha hemligstämpel? -Nej, svarade Hellström. Vi ifrågasätter aldrig den sökandes motiv: på begäran sekretessbeläggs a l l t i d handlingarna!

Av intresse i detta sammanhang är att föredraganden i den Etiska Kommittén, docent Elinder, tidigare har intimt samarbetat just med YMER-gruppen. Jag påstår inte att Elinder är jävig, men jag frågar mig dock om det i vart fall inte föreligger ett så kallat "delikatessjäv" i den här saken. Men hur som helst: Elinder, om någon, borde veta att YMER-gruppen inte har några hållbara skäl till få sekretessbeläggning av dokument som undertecknad vill läsa!

Fråga: hur ska allmänheten kunna få en insyn i forskningsverksamheten vid Huddinge Sjukhus, det må gälla olagliga experiment på foster i moderlivet på kvinnor eller kognitiv beteendeterapi och hypnos på elöverkänsliga - hur ska allmänhetens insyn lagenligt kunna garanteras om man för att kunna utbekomma handlingar måste ha med sig en egen jurist som talar om för Huddinge Sjukhus, som är ett av landets största undervisnings-och forskningsinstitutioner, vad de ska göra? Och ska man behöva ha en jurist med sig för att kunna freda sig mot olagliga frågor och efterforskningar av vilka källor som man har inom sjukhuset? Kan man ringa Etikkommitténs medlemmar p r i v a t för att få "egentliga" upplysningar om vad som pågår inom forskningsverksamheten på sjukhuset eller är det bara undertecknads privata förhållanden som är av intresse för Etikkommittén i det här sammanhanget?

Frågorna är alltså många och de har principiell räckvidd av stort intresse och det kan därför vara av intresse att höra Etikkommitténs svar innan de prövas av andra, av Sjukhuset helt oberoende, instanser.

Eftersom etikfrågorna just nu genom Statsrådet Carl Thams flerfaldigt resoluta ställningstagande ställts högt på den politiska dagordningen, så översändes härmed en kopia av detta brev också till honom.

(Jag har för övrigt ett mycket detaljerat exempel på brott mot offentlighetsprincipens, TF 2:2-7 och i synnerhet §8 vid YMER-gruppen för ett drygt år sedan: De begärde att jag skulle visa legitimation, utfrågade mig om jag tillhörde någon patientförening med mera som en förutsättning för att jag överhuvud taget skulle få studera deras pärm för in-utgående post! Åskådningsexempel på vid HS om hur offentlighetsprincipen skjuts i sank saknas alltså inte.)

4. Jag har nu ställt några frågor, meddelat en del upplysningar som jag gärna vill ha ett snabbt svar på.

Till sist vill jag upprepa ett k r a v som ställdes till Etikkommitténs ordförande vid HS, professor Lennart Kaijser, som ringde upp mig för ett dygn sedan och sa att det "dröjer" innan Etikkommittén och HS ledning kan pröva mitt överklagande på de två aktuella dokumenten.

Jag krävde att prövningen måste ske "skyndsamt" och att jag inte kan vänta i fyra dagar på att få den prövad (varför inte fråga Elinder? han kan ju direkt vidimera att hemligstämpeln inte är motiverad!). Just nu har jag väntat i tre dagar på att prövningen ska göras - den 4/3 inkom mitt överklagande via Kammarrätten till Huddinge. Sjukhus. I dag har vi den 7/3.

Fråga: Är detta "skyndsamt"?


Tillbaka till Huvudsidan för FREEDOM CORNER.