12 mars  2003  Hem
Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se
 Svenska Sidorna

 

SPECIFIKT SVENSKT - NÅGRA ELEKTROMAGNETISK FUNDERINGAR 

av Leif Södergren 

Vi har konstaterat att det finns elöverkänsliga individer och föreningar i andra länder (se artikel i förra Ljusglimten), men om man skall leka med tanken att vi svenskar är mer drabbade som en del påstår men som det inte finns något egentligt belägg för, vad kan man då komma fram till? 

-Det elektriska distributionsnätet gör Sverige unikt och kan kanske påverka utvecklingen av elöverkänslighet eller förhindra att man tillfrisknar. Det elektriska distibutionsnätet i Sverige är ett gammaldags fyrledarsystem som det enligt Göteborgs Energi bara finns i Albanien och Sverige, men i England har man t.ex ett femledarsystem med separat jord. -I Holland och Danmark har varje hus sin egen jordplåt vilket inte är tillåtet i Sverige. -I Sverige delar jorden samma ledning som returströmmen, den s.k 0:an. Det betyder att strömmen inte alltid går den väg den skall. Obalanser skapas och med det, magnetfält. 

BADAR I MAGNETFÄLT?

För Sveriges del innebär det att man i storstäder får betydligt mer vagabonderande magnetfält vilket inte lär vara fallet i t.ex norska eller engelska städer. Vissa svenskar är alltså betydligt mer utsatta för magnetfält dygnet runt. Skulle mindre magnetfält minska den stora konsumtion av psykofarmaka i Sverige? -Dessutom är elkraftsförbrukningen betydligt större i Sverige än andra länder. 1989 förbrukade Sverige 16300 kW/person per år gentemot Våsttysklands 6700. -I Sverige lär det finnas mer abonnenter på samma transformator vilket medför att dessa sins emellan delar på och delar med sig till varandra av störningar. 

BÄTTRE UTOMLANDS 

-I England har man jordade uttag i alla kontakter. Dessutom har alla kontakter individuella strömbrytare. Detta innebär att en person som använder sim hemdator eller TV- spel eller TV i en ojordad kontakt i Sverige, får 10 gånger mer strålning (enligt Kjell Hansson-Mild, Arbetlivsinstitutet i Umeå) än engelsmannen som använder ett jordat uttag - de har bara jordade uttag - och dessutom riskerar inte engelsmannen med det engelska femledarsystemet, att som svensken, tidvis leva sitt liv i vagabonderande magnetfält. -I England är metallampor generellt jordade men så är det inte i Sverige eftersom vi inte har jordade uttag generellt annat än i hus byggda efter 1994. Då fick vi en ny lag att alla uttag skall vara jordade i nybyggda hus. I Sverige strålar en ojordad metalllampa alltså rejält i jämförelse med en engelsk jordad. Men även om det finns jordade uttag, så säljs det knappast en enda metallampa med jordat metallhölje i Sverige. -Engelsmän använder till största del gasspisar och då behöver engelsmän inte stå i starka magnetfält framför spisen. Som vi tyvärr gör i Sverige eftersom vi har elektriska spisar så gott som i alla hushåll. De nya induktions-spisarna bygger på oerhört kraftiga magnetfält. Kan de vara så speciellt lämpliga? Att bli stående framför? 

BÄTTRE STÖRSKYDD UTOMLANDS

-Störningsskyddet för elektronikutrustning har varit mycket starkare utomlands i t.ex Tyskland än i Sverige. I Sverige fick utrustningen störa hur mycket som helst tills en ny lag kom 1996 om EMC (ElectroMagnetic Compatibility.) Ibland 

upplevs därför tyska bilar som "snällare" av en del elöverkänsliga. -I Tyskland kan man köpa fem eller sex olika typer av "nätfrånkopplare", apparater som stänger av elen när alla elektriska apparater ej används och på natten när allt släckts blir det bara en svag ca 8 volts ström i ledningen. Varför har tyskarna insett att man inte skall sova i el och magnetfält? Vi sover hela natten med klockradio och strålande metallampor och halogentransformatorer bredvid det bästa och käraste vi har-- vår hjärna. -På kontor i USA lär alla datanät gå i stålrör, därför kan man använda oskärmade kablar i datornät men i Sverige använder vi plast eller öppna kabelstegar. Dessa hindrar inte den strålning som kommer från kabeln. 

MER NY TEKNIK I SVERIGE

-Vi har alltid varit pigga på att pröva på och satsa på ny (oprövad) teknik. Sverige har de mesta Windows programmen i världen per capita. I Sverige har vi mer bildskärmar per anställd och mer mobiltelefoner per person än andra länder. (Nya mediciner testas först på djur, men ny teknik testas först på människor). 

-På kontinenten sitter man till viss del fortfarande kvar med sina äldre gröna färgskärmar (mindre farliga). -I Japan kan man inte använda PC pga sitt teckenspråk och kontoren är långt ifrån så rationella som fabrikerna. Bildskärmar förekommer inte alls i den omfattningen de gör i Sverige eller i USA. Det är först på 90-talet som datorer (som skriver ut deras teckenspråk) tagits fram i Japan. 

TUNGMETALLER OCH KEMIKALIER 

Vi har sett från USA att många kemiskt överkänsliga har drabbats av elöverkänslighet. Ofta har deras känslighet börjat med exponering av bekämpnigsmedel och andra nevrotoxiska kemikalier (kemikalier som är skadliga/giftiga för nerverna/ centrala nervsystemet). Detsamma gäller de som blivit skadade av exponering för epoyxy-lim, de har fått symptom som liknar elöverkänslighet. Vi har sett att elöverkänsliga i Sverige ofta blir överkänsliga mot kemikalier, lukter. Vi har på den sista tiden hört mycket om de giftiga flamskyddsmedlen (lika farliga som PCB) som avges från bildskärmar och TV-apparater. Det som är intressant i detta sammanhang är att väldigt många av FEBs medlemmar har blivit elöverkänsliga i samband med att de fått en ny bildskärm. Det är när bildskärmen är ny som den läcker som mest giftigt flamskyddsmedel (men även därefter i mindre mängder). Vissa företag låter därför utrustningen "bränna av" i två veckor i ett rum där människor inte vistas. Är det flamskyddsmedlen i den nya bildskärmen som varit boven eller är det de nya högre/annorlunda frekvenserna? Eller en kombination? Elektromagnetiska fält kan ju liksom kemikalier också kallas för nevrotoxiska. Enligt Gunni Nordström i "Fältslaget om de elöverkänsliga", som bl.a tar upp denna frågeställning i ett mycket intressant kapitel om Svenska Fläkt, så anser Ross Adey i USA att kemikalier förstärker effekten av elektromagnetiska fält. Det är ett intressant problem som borde studeras kanske med tvärvetenskaplig forskning. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några enkla sanningar. Dessa rader är inte till för att hitta definitiva svar utan för att påpeka vad som kan vara specifikt svenskt. 

Det är i och för sig inte något specifikt svenskt med att datorer läcker flamskyddsmedel. Det enda specifikt svenska är att vi kanske är dåliga på att ventilera bort giftångorna. Det finns undantag: I LIBERELs skärmade mäklarmöbler som köpts av många banker, börsmäklare, Micro Softs supportkontor i Stockholm samt en hel del andra stora företag har man valt en fiffig lösning. Man ventilerar bort den varma och "giftiga" luften från bildskärmarna (som befinner sig i ett slutet skärmat utrymme). Man blir av med elfält och kemisk förorening samtidigt. 

DUKTIGA SVENSKAR?

En del har blivit elöverkänsliga när de utsatts för ett annat neurotoxiskt ämne, kvicksilver. Vid uppborrning av gamla amalgamfyllningar för att ta ett exempel, blir kroppen utsatt för en plötslig belastning av detta nevrotoxiska ämne. När vi nu kommer in på tänder kommer vi in på något som är mycket specifikt svenskt : vår ambitiösa tandvårdspolicy. Vi är det mest tandbehandlade folket i världen stod det att läsa i Svenska Dagbladet i november 1996. Man talade i artikeln om risken för sprickor på grund av den omfattande tandbehandlingen i Sverige. En bieffekt av denna intensiva tandbehandling är också att befolkningen blivit utsatta för stora mängder kvicksilver som vi vet är nevrotoxiskt via amalgamfyllningar. 

Svenskar har amalgam, rotfyllningar och blandmetaller till en grad som man inte har i England. Där väljer man ofta det billigare alternativet - att dra tanden. Där finns massor av 40-åringar i England med tandproteser. -Gravida mödrar i Sverige har tidigare fått amalgamfyllningar i samband med graviditet till skillnad från gravida i utlandet. Fostret har då fått i sig stora mängder kvicksilver. -Dessutom vistas många svenskar med sin metall i kroppen i vagabonderande magnetfält. Vi vet att magnetfälten från katodstråle-bildskärmar kan bl.a förorsaka utsöndring av kvicksilver från amalgamfyllningar, samt förmodligen omdistribuera befintligt kvicksilver från depåer till andra delar av kroppen. -Svensk jord är selen-fattig. Eftersom selen binder kvicksilver så har detta varit oturligt med tanke på vår mängd kvicksilver vi fått och får i oss. (I Norge lär man importera amerikanskt mjöl som är selen-rikt). -Svenskar har tills 1995 i alla år tvångsmatats med järn tillsatt i allt mjöl och bröd vi ätit. Vad kan den extra tillsats av järn betyda för människor med kvicksilver och tungmetalls-belastning? Och i kombination med elektromagnetiska fält? 

DÅLIG HEMMILJÖ?

- I många nya svenska hus kan man bli utsatt för stora mängder formaldehyd (också nevro-toxiskt) via spånplattor. Det är nog mycket få länder som bygger så mycket med spånplattor i väggar, i golv, i tak, i skåp och garderober. I England är det mest tegel både inne och ute. Dessutom innebär vårt kalla klimat och höga uppvärmningskostnader att vi vädrar för lite. -Om vi i de instängda rummen med formaldehyd-ångor, dessutom sätter in en TV som har flera kilo giftigt flamskyddsmedel både i plasthöljet och på kretskorten, och placerar små barn mycket nära, då har vi en mycket otrevlig cocktail. Inte undra på att människor blir allergiska/överkänsliga. Både kemikalier och elektromagnetiska fält är en belastning (nevrotoxiska) och mycket tyder som sagt, på att kemikalier förstärker den negativa effekten av elektromagnetiska fält. -Svenska hus är till skillnad från hus på kontinenten och i England inte byggda av sten utan mest trä. Ett trähus skärmar inte radiofrekventa fält lika bra som ett stenhus. Kan detta ha en påverkan på hur radiofrekventa fält påverkar människor? 

ÖVRIGT 

- Kaffe är ett narkotiskt preparat som är starkt vanebildande. Vår enorma kaffekonsumtion--vad betyder den? Hur påverkas centrala nervsystemet? -Vår geografiska placering. Vad betyder närheten till magnetfälten i norrskenet? Undersökning skall snart påbörjas om norrskenets boilogiska påverkan på människor. I Kiruna (Rymdforksnings institutet?) har man sökt en doktorand för detta ändamål. 

Sammanfattningsvis kan man säga att svensken, en teknikvänlig individ, skiljer sig från människor i andra länder då han ibland från födseln är belastad med, eller har under åren blivit avsevärt belastad med ett nervgift , kvicksilver, och belastas även i sin hemmiljö i täta, dåligt vädrade hus av andra nervgifter som formaldehyd från spånplattor och giftiga flamskyddsmedel från TV och datorer. Exponeringen kan göra svensken mer känslig för elektromagnetiska fält. Han kan dessutom pga ett gammaldags elsystem, bli belastad med vagabonderande magnetfält dygnet runt i bostaden, och bli mer exponerad av elektromagnetiska fält från ojordad utrustning än andra människor utomlands. 

Detta var endast några funderingar i höstmörkret.

Copyright en kulen höst 1996 av Leif Södergren.