Hem
Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se
 Svenska Sidorna

Elsaneringsförslag

KATEGORISERING AV KÄNSLIGHETSGRAD

Statshälsan gjorde 1990 en inventering (Blomkvist 1993) bland sina hälsocentraler vilken visade cirka 1500 statsanställda med bildskärmssymptom. Kategoriseringen som då gjordes såg ut enligt nedan:
+----------+------------------------------------------------+--------+
! Kategori !  Symptom                                       ! Antal  !
+----------+------------------------------------------------+--------+
! 1        !  Lätta hudbesvär vid arbete med bildskärm.     ! 1150   !
!          !  Besvären klingar av till nästa dag.           !        !
!          !                                                !        !
! 2        !  Besvär som kvarstår under längre tid          ! 350    !
!          !  efter arbete med bildskärm eller annan        !        !
!          !  elutrustning.                                 !        !
!          !                                                !        !
! 3        !  Allmän elöverkänslighet som medför            ! 90     !
!          !  inskränkningar i arbetsförmåga, läkarbesök,   !        !
!          !  sjukskrivningar, omplacering.                 !        !
!          !                                                !        !
! 4        !  Allvarliga besvär av el allmännt. Betydande   ! 60     !
!          !  inskränkningar i livsföringen och             !        !
!          !  arbetsförmågan.                               !        !
+----------+------------------------------------------------+--------+
Observera dock att denna kategorisering och undersökning baserade sig på arbetstagare som aktivt sökt hjälp för sina besvär hos statshälsan! Mörkertalet är sannolikt stort med tanke på svårigheten för en läkare att ställa en diagnos på de många och diffusa besvär elöverkänsliga i allmänhet beskriver. Därför bör man kanske tillägga en kategori noll (0) där personen på en direkt fråga har samma besvär som kategori ett eller två men som inte aktivt sökt läkarhjälp. 

Notera även att en individ mycket väl kan tillhöra mer än en kategori! Individuella variationer vad gäller specifika besvär är vanliga. Symptomen begränsar sig definitivt inte till hudbesvär:

 • Grusiga ögon, synrubbningar.
 • Hjärtklappning och andnöd
 • Yrsel, huvudvärk och illamående.
 • Koncentrationssvårigheter, tankspriddhet, svårt följa ett samtal, svårt att minnas.
 • Extrem "kronisk" trötthet.
 • Led- och muskelvärk.
 • Domningar och kyrkrypningar.
Många blir även känsligare med tiden om inte rätt åtgärder sätts in från början.

DEN ELÖVERKÄNSLIGES NUVARANDE ELMILJÖ

I första hand bör en kartläggning ske hur elmiljön ser ut i vardagsmiljön, vilket innebär både arbete och bostad. Det är rimligt att anta att elmiljön på arbetet är sämre än i hemmet och därfår också måste åtgärdas. Företagshälsovård eller liknande bör kopplas in och arbetsgivaren informeras. Elmiljön bör undersökas, problematiska källor identifieras och en bedömning av åtgärder ske. 

I första hand bör bedömas om det över huvudtaget är möjligt att få en bra elmiljö i befintligt bostad. Hyreslägenhet torde vara svår att få att fungera tillfredsställande utom för kategori 1. Även radhus, om det inte är en hörntomt, kan vara svåra att elsanera på grund av påverkan från grannarna. Svårt insjuknade bör få hjälp med tillfällig evakueringsbostad, typ husvagn, flyttbar friggebod eller sanerad miljö, medan bostadsfrågan löses. (Se även Sven Lindgrens uttalande under Tekniska Träffen). Extremt elöverkänsliga, kategori 4 och kanske kategori 3, klarar knappast en stadsmiljö med rimliga insatser, utan måste få hjälp med bostad i mindre eltät miljö. 

Sanering av enbart ett rum i bostaden ger inte en skälig livsmiljö! En arbetsgivare bör även de tänka på att ett sanerat arbetsrum inte ger en skälig arbetsmiljö om arbetstagaren utestängs från fikarum, kopieringsrum etc.

SKÄRMNINGSTEKNIK

EKLK är en billig skärmade kabel som duger gott. EKLK är dock svår att dra i befintliga VP-rör pga sin tjocklek och styvhet. En kabel som är likvärdig men smalare och smidigare att dra i rör är Wasan-Flex. Det finns även en ny kabel som heter Noak som tillverkas i sverige. 

Det vore också önskvärt med partvinnade trådar så att magnetfälten också reduceras. 

Glödljus kan förses med skärmstrumpa, metallnät, eller sträckmetall och jordas väl. 

Halogen, lågenergilampor, högfrekvenslysrör, kompaktlysrör, och vanliga lysrör bytes mot glödljus. 

Strömställare och vägguttag bör skärmas, det finns idag don gjorda i bla. rostfritt. 

Aluminiumfolie har vid upprepade tillfällen visat sig ge otillräcklig skärmning. Skarvningen mellan våderna är svår att garantera god elektrisk kontankt, efter någon tid kan oxid ha fördärvat skärmningsegenskaperna. Ett annat problem med folie är att man kan få fukt och mögelproblem eftersom den är helt tät. 

Nät av olika slag har get större framgång. Rum har klätts in med hönsnät/kycklingnät till låg kostnad och gott resultat i flera fall. Ett finmaskigt kopparnät är ett mycket bra alternativ. Observera att även här är skarvningen viktig. 

All jordning skall ske till en och samma jordpunkt för att undvika förskjutningsströmmar. 

Särjordning med eget jordtag då jord och nolla skiljs åt ger bättre resultat än om eldistributörens skyddsjord eller nolla användes. Observera att detta troligen kräver en Y/D kopplad transformator. 

Likströmsbelysning har prövats av svårt elöverkänsliga med varierande resultat. Det är svårt och dyrt att få likström att fungera bra. Omvandlingen från växelström till likström är svårt utan att ge upphov till störningar. Tyristorbaserade omformare har givit upphov till besvär i många fall. Erfarenheten tyder på att man bör satsa på ett bra växelströmssystem istället. 

Elcentraler/proppskåp kan vara direkt olämpligt placerade och kan behöva flyttas till lämpligare placering eller skärmas noggrant (Järn+Aluminium plåt varvat bör ge bra resultat). 

Ojordade metallföremål kan bli kapacitivt spänningssatta via intill- liggande oskärmade kablar. Jordas metallkonstruktionen (skrivbordsben tex) försvinner fältet i det närmaste helt. Ett sådant fält från ett skrivbordsunderrede kan vara avsevärt, och åtgärden är simpel: jorda. 

Enpolig brytning bör bytas mot tvåpolig, alla faser /samt/ nolla skall brytas! 

Inkommande elservis bör gå genom ett nätfilter för att ta bort utifrån kommande störningar. 

Inkommande telefonkabel bör gå genom ett telefonfilter för att ta bort utifrån kommande störningar.

BOSTADSANPASSNING

Anpassning i samband med nybyggnation är billigare och enklare och har goda möjligheter till bra tekniska lösningar. Oftast finns en befintlig bostad som först får undersökas med avseende på lämplighetsgrad för åtgärder. När en befintligt bostad bedöms som rimlig för att fungera efter rimliga åtgärder för den elöverkänslige kan följande tekniska åtgärder enligt nedanstående listning göras: 

I: = Information
R: = Råd
Å: = Åtgärd som bör bekostas

Kategori 1:

 • Klockradio

 • R: Släng ut den ur sovrummet! Använd batteridriven väckarklocka.
 • Elektrisk filt

 • R: Kastas.
 • Vattensäng

 • I: Vattnet värms av ett elektriskt folielement i botten som ger starka fält. 

  R: Byt ut detta till golvvärmekabel av typ RLG-ROT från Thorin&Thorin eller slå av strömmen under natten med en klockströmbrytare.

 • Hemdator:

 • I: En bildskärm baserad på katodstråleteknik genererar en lång rad av olika elektromagnetiska fält och strålning, ofta av avsevärd styrka. Även en LCD skärm har oftast elektriska fält av avsevärd styrka. 

  R: Släng ut datorn! Eller: Bör ej kopplas till TVn då en TV inte är lämplig som monitor. Datorn skall sitta i jordat uttag om den levererades med jordad kabel! Finns det inte ett jordat uttag måste ett installeras. Bildskärmen bör vara jordad och av en modell som TCO har miljö- märkt (dvs, lågstrålande, bra synergonomi, skärmsläckare). Helst bör både dator och bildskärm ha chassin i plåt som är jordade. Ett väl jordat bildskärmsfilter av nättyp skall användas, även på en LCD skärm! (många filter av elektriskt ledande glas har undermålig skärmande förmåga för högre frekvenser). Om möjligt skall bildskärmen bytas mot LCD-skärm eftersom man då slipper de flesta fält som ett katodstrålerör genererar. En LCD skärm har oftast bara elektriska växelfält med ursprung i bakgrundsbelysningen, ett bra kopparnät reducerar dessa kraftigt.

 • Skrivbord

 • I: Kapacitiv spänningssättning av metallkonstruktioner kan i vissa fall ge upphov till avsevärda fältstyrkor. 

  R: Skrivbordsunderrede i metall jordas i förebyggande syfte. Gärna skrivbord helt i trä.

 • TV

 • R: Betraktande bör ske på så långt avstånd som möjligt, minst 3m, textremsan kan bli svårläst dock. Använd INTE fjärrkontrollens av/på knapp (eftersom fälten då finns kvar även när ingen bild syns), utan strömbrytaren på TVn eller ännu hellre dra ur sladden!
 • Dimmers

 • I: Dimmers bygger på tyristorteknik som ger upphov till störningar av mer eller mindre allvarligt slag. Många elöverkänsliga reagerar kraftigt negativt på tyristorstyrd elektronik/kraft. 

  R: Bör ej användas. Plockas bort eller placeras alltid i fullt avslaget eller påslaget läge (svårt att garantera i längden).

 • Lysrör

 • I: Lysrör är näst efter bildskärmar det vanligaste som brukar beskrivas som besvärliga. Kompaktlysrör och högfrekvenslysrör verkar ge mer besvär än äldre typer och skall undvikas. 

  R: Lysrör kan bytas till glödlampsarmaturer. I annat fall kontrollerar man att höljet är av metall och att detta är väl jordat. Ofta sitter det ett raster av metall framför vilket i sådant fall skall vara väl jordat, man kan gärna skruva dit en kort kabel mellan raster och hölje. Ett plast eller glasraster kan bytas ut mot metallraster om så är lämpligt.

 • Lågenergilampor

 • R: Ersättes med glödlampor!
 • Ojordade vägguttag

 • I: Apparater konstruerade för jordade uttag SKALL anslutas till ett sådant. Skyddsjord är inte bara en elsäkerhetsmässig detalj, jordning har även en funktion med avseende på störningar på elnätet, radiostörningar såväl som lågfrekventa fält. 

  R: Om möjlighet finnes, tex vid ombyggnation, bör endast jordade uttag installeras. 

  En blandning av jordade och ojordade uttag får absolut inte förekomma i samma utrymme!

 • Fas respektive Nolla

 • I: Fas och nolla är /inte/ samma sak i ett elsystem, även för enfas utrustning, tex en vanlig elvisp, är det viktigt att särskilja dessa. Tyvärr är våra vägguttag och kontaktdon gjorda så att de kan vändas godtyckligt, vilket innebär att fas och nolla sammanblandas. I fallet med elvispen så innebär det att när kontakten är ``felvänd'' så bildas det ett elektriskt 50Hz växelfält runt apparaten även när den är AVSTÄNGD! 

  R: Genom att använda en billig ElFix (Clas Olsson ca 100kr) ser man lätt vilken väg kontakten skall sitta i uttaget för att ge lägsta fältstyrka. En uppmärkning med en färgpunkt är då lämplig.

Kategori 2:

 • Lokalisering

 • I: Lägenhet kan fungera, dock skall en kartläggning av grannars inverkan och omkringliggande miljö göras. Inte bara en TV utan även tex en ojordad skrivbordslampa kan ge höga fält genom t.o.m betongväggar.
 • Klockradio

 • R: Släng ut den ur sovrummet! Använd batteridriven väckarklocka.
 • Elektrisk filt

 • R: Kastas.
 • Vattensäng

 • I: Vattnet värms av ett elektriskt folielement i botten som ger starka fält. 

  R: Sängen bör ut. Byt ut värmeelementet till golvvärmekabel av typ RLG-ROT från Thorin&Thorin.

 • Hemdator:

 • I: En bildskärm baserad på katodstråleteknik genererar en lång rad av olika elektromagnetiska fält och strålning, ofta av avsevärd styrka. Även en LCD skärm har oftast elektriska fält av avsevärd styrka. 

  R: Bör ej kopplas till TVn då en TV inte är lämplig som monitor. Datorn skall sitta i jordat uttag om den levererades med jordad kabel! Finns det inte ett jordat uttag måste ett installeras. Bildskärmen bör vara jordad och av en modell som TCO har miljö- märkt (dvs, lågstrålande, bra synergonomi, skärmsläckare). Helst bör både dator och bildskärm ha chassin i plåt som är jordade. Ett väl jordat bildskärmsfilter av nättyp skall användas, (många filter av elektriskt ledande glas har undermålig skärmande förmåga för högre frekvenser), även på en LCD skärm! Om möjligt skall bildskärmen bytas mot LCD-skärm eftersom man då slipper de flesta fält som ett katodstrålerör genererar. En LCD skärm har oftast bara elektriska växelfält med ursprung i bakgrundsbelysningen, ett bra kopparnät reducerar dessa kraftigt. 

  En bedömning bör göras om hemdatorn används tillräckligt för att motivera kostnaderna för åtgärder.

 • Skrivbord

 • I: Kapacitiv spänningssättning av metallkonstruktioner kan i vissa fall ge upphov till avsevärda fältstyrkor. 

  R: Skrivbordsunderrede i metall jordas. Gärna skrivbord helt i trå.

 • TV

 • R: Betraktande bör ske på så långt avstånd som möjligt, minst 3m, textremsan kan bli svårläst dock. Använd INTE fjärrkontrollens av/på knapp (eftersom fälten då finns kvar även när ingen bild syns). Sladden skall dras ur. 

  TVn är problematisk att skärma, dock kan man prova med ett metallnät modell hönsnät (eller finmaskigare) som kläs runt apparaten, glasytan kan täckas med mycket finmaskigt, mycket tunnt kopparnät av samma modell som för bildskärmar. Det viktigaste med denna typ av skärmning är en korrekt jordning, i annat fall kan skärmningen agera antenn och förvärra besvären. Folie skall inte användas. Ett jordat uttag är ett måste. 

  Finns det ekonomisk möjlighet bör en projicerande storbilds-TV baserad på sk. LCD-teknik beaktas. 

  En övervägning bör tagas om TV-tittandet egentligen är värt risken att besvären förvärras.

 • Dimmers

 • I: Dimmers bygger på tyristorteknik som ger upphov till störningar av mer eller mindre allvarligt slag. Många elöverkänsliga reagerar kraftigt negativt på tyristorstyrd elektronik/kraft. 

  R: Bör ej användas. Plockas bort eller placeras alltid i fullt avslaget eller påslaget läge (svårt att garantera i längden).

 • Lysrör

 • I: Lysrör är näst efter bildskärmar det vanligaste som brukar beskrivas som besvärliga. Kompaktlysrör och högfrekvenslysrör verkar ge mer besvär än äldre typer och skall undvikas. 

  R: Lysrör bör bytas till glödlampsarmaturer. I annat fall ser man till man att höljet är av metall och att detta är väl jordat. Ofta sitter det ett raster av metall framför vilket i sådant fall skall vara väl jordat, man bör skruva dit en kort kabel mellan raster och hölje. Ett plast eller glasraster bör bytas ut mot metallraster om så är lämpligt.

 • Lågenergilampor

 • R: Ersättes med glödlampor!
 • Ojordade vägguttag

 • I: Apparater konstruerade för jordade uttag SKALL anslutas till ett sådant. Skyddsjord är inte bara en elsäkerhetsmässig detalj, jordning har även en funktion med avseende på störningar på elnätet, radiostörningar såväl som lågfrekventa fält. 

  En blandning av jordade och ojordade uttag får absolut inte förekomma i samma utrymme! 

  R: Om möjlighet finnes, tex vid ombyggnation, bör endast jordade uttag installeras.

 • Fas respektive Nolla

 • I: Fas och nolla är /inte/ samma sak i ett elsystem, även för enfas utrustning, tex en vanlig elvisp, är det viktigt att särskilja dessa. Tyvärr är våra vägguttag och kontaktdon gjorda så att de kan vändas godtyckligt, vilket innebär att fas och nolla sammanblandas. I fallet med elvispen så innebär det att när kontakten är ``felvänd'' så bildas det ett elektriskt 50Hz växelfält runt apparaten även när den är AVSTÄNGD! 

  R: Genom att använda en billig ElFix (Clas Olsson ca 100kr) ser man lätt vilken väg kontakten skall sitta i uttaget för att ge lägsta fältstyrka. En uppmärkning med en färgpunkt är då lämplig.

 • Fasta installationer - kablage

 • R: Om kablaget av åldersskäl bör bytas bör de bytas mot skärmad jordad kabel. Dock bör man inte riva ut gammal sk. KULO ledning eftersom elöverkänsliga har goda erfarenheter av gamla hus med just KULO!
 • Fasta installationer - Nätfrånkopplare

 • I: En nätfrånkopplare ger samma funktion som att manuellt skruva ur proppen när man går och lägger sig. Det som krävs för att det skall fungera är att ingen klockradio eller annan belastning finns igång när man släcker sista lampan i sovrummet. 

  R: En nätfrånkopplare kan om man vill kopplas in på den säkringsgrupp där sovrummet/sovrummen belastar.

 • Telefon

 • R: Mobiltelefoner bör undvikas.

Kategori 3:

 • Lokalisering

 • I: Lägenhet fungerar troligen inte. 

  Å: Möjligheten till annat boende bör undersökas. En friliggande villa, gärna utanför stadsmiljö, bör övervägas. 

  R: Kraftledningar, transformatorstationer, järnväg, starka radiosändare för TV, rundradio, militärt bruk samt radaranlöggningar bör undvikas vid sökandet efter lämplig bostad.

 • Klockradio

 • Å: Släng ut den ur sovrummet! Använd batteridriven väckarklocka.
 • Vattensäng

 • I: Vattnet värms av ett elektriskt folielement i botten som ger starka fält. 

  Å: Vattensängen skall ut!

 • Elektrisk filt

 • Å: Kastas.
 • Hemdator:

 • I: En bildskärm baserad på katodstråleteknik genererar en lång rad av olika elektromagnetiska fält och strålning, ofta av avsevärd styrka. Även en LCD skärm har oftast elektriska fält av avsevärd styrka. 

  R: Endast om datorn är nödvändig för försörjning eller är en kär hobby bör den finnas kvar. Åtgärden blir antagligen att anskaffa en ny dator med väl avskärmat plåthölje, skärmat tangentbord, och en specialbyggd LCD-skärm. Enda sådana utrustningar som finns på marknaden har utvecklats för militärt bruk, sk. RÖS-skyddade datorer. 

  En bedömning bör göras om hemdatorn används tillräckligt för att motivera kostnaderna för åtgärder.

 • Skrivbord

 • I: Kapacitiv spänningssättning av metallkonstruktioner kan i vissa fall ge upphov till avsevärda fältstyrkor. 

  R: Skrivbordsunderrede i metall jordas. Gärna skrivbord helt i trå.

 • TV

 • I: Antagligen får TV-tittandet begränsas högst avsevärt! De flesta i kategori 3 tvingas sluta titta på normala TV-apparater. 

  Å: En projicerande storbilds-TV baserad på sk. LCD-teknik enda rimliga alternativet idag. Skärmning av själva projektorn måste dock ske omsorgsfullt för att lösningen skall fungera. Mörkläggningsgardiner krävs.

 • Stereo

 • R: Åtgärder från fall till fall. 

  Förutom ev. switchat nätaggregat bör endast högtalarna kunna vara ett ev. problem. Dessa placeras långt bort från lyssnaren. Högtalaren kan skärmas med ett nät runt högtalaren som jordas. Detta reducerar de elektriska växelfälten rejält samt de magnetiska något. Även metalhöljet till själva stereon bör jordas.

 • Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare

 • Å: Dessa bör placeras långt från bostadsutrymmena där man vistas. Bör inte användas när man befinner sig i närheten. Vagabonderande strömmar måste kontrolleras, finns det sådana ersätter man en bit av vatten/avloppsrören med plast för att bryta strömslingan.
 • Dammsugare

 • I: Moderna dammsugare har ofta tyristorer för motorstyrning som verkar störande. 

  Å: Centraldammsugare skall installeras.

 • Strykjärn

 • Å: Gasolstrykjärn anskaffas.
 • Kylskåp, Frys

 • I: Det är inte alla i kategori 3 som upplever dessa som problematiska. Bedöm fall till fall. 

  R: Skärmning är antagligen svårt, men en god jordning av metallhöljet är ett första steg. Det finns gasoldrivna kylskåp.

 • Dimmers

 • I: Dimmers bygger på tyristorteknik som ger upphov till störningar av mer eller mindre allvarligt slag. Många elöverkänsliga reagerar kraftigt negativt på tyristorstyrd elektronik/kraft. 

  R: Ersättes med strömbrytare.

 • Lysrör

 • I: Lysrör är näst efter bildskärmar det vanligaste som brukar beskrivas som besvärliga. Kompaktlysrör och högfrekvenslysrör verkar ge mer besvär än äldre typer och skall undvikas. 

  Å: Lysrör skall bytas till glödlampsarmaturer.

 • Lågenergilampor

 • Å: Ersättes med glödlampor!
 • Nätadapters, nätaggregat, transformatorer

 • I: Moderna nätaggregat (finns i radioapparater, TV, datorer, nätanslutna klockor, stereo odyl.) använder i hög grad tyristorer istället för klumpiga transformatorer. Tyvärr ger tyristorer kraftiga störningar och högfrekventa fält som sprider sig via det allmänna elnätet och luften. Dessa brukar ofta upplevas som besvärande av känsligare personer. Fältstyrkan avtar snabbt med avståndet. 

  R: Flytta iväg utrustningen från personen, Öka avståndet. Så få som möjligt bör eftersträvas. Byte till bättre bör om möjligt ske. Skärmning genom inbyggnad i jordad plåtlåda kan lämpligtvis prövas. Känn efter och avgör.

 • Spis

 • I: Spis kan vara ett problem. Ger upphov till kraftiga magnetfält, dock är de elektriska växelfälten låga eftersom spisen har jordat metallhölje. 

  Å: Byte till gasspis är ett alternativ som bör stödjas.

 • Köksfläkt

 • I: Varvtalsreglering av motorer sker idag med tyristorer vilket ger besvär. 

  Å: Installera endast enkel fläkt med av/på utan varvtalsreglering.

 • Hobbymaskiner

 • I: Borrmaskiner har ofta en varvtalsreglering som sker med tyristor. En borrmaskin med metallhölje som är anslutet till /jordat/ uttag är klart bättre än en dylik med plasthölje. En batteridriven kan vara bättre med det är inte självklart. 

  En motor har täta lindningar för att ge magnetfält kraftiga nog att driva runt lasten ifråga, dessa fält skärmas inte av ens med ett metallhölje. En motor i plasthölje ger elektriska växelfält även när den är avslagen, om den enkelpoliga strömbrytaren sitter på nollan (vänd stickproppen). 

  R: En maskin som inte användes skall dras ur eftersom de kan ge mycket höga fält även när de är avslagna. 

  Vid inköp bör man titta på alternativ, tex. batteridrivna eller metallkapslade maskiner, eller allra bäst tryckluftsdrivna apparater.

 • Ojordade vägguttag

 • I: Apparater konstruerade för jordade uttag SKALL anslutas till ett sådant. Skyddsjord är inte bara en elsäkerhetsmässig detalj, jordning har även en funktion med avseende på störningar på elnätet, radiostörningar såväl som lågfrekventa fält. 

  En blandning av jordade och ojordade uttag får absolut inte förekomma i samma utrymme! 

  Å: Ojordade uttag bör ersättas med jordade. 

  Apparater bör byggas om till jordad utförande om möjligt.

 • Fas respektive Nolla

 • I: Fas och nolla är /inte/ samma sak i ett elsystem, även för enfas utrustning, tex en vanlig elvisp, är det viktigt att särskilja dessa. Tyvärr är våra vägguttag och kontaktdon gjorda så att de kan vändas godtyckligt, vilket innebär att fas och nolla sammanblandas. I fallet med elvispen så innebär det att när kontakten är ``felvänd'' så bildas det ett elektriskt 50Hz växelfält runt apparaten även när den är AVSTÄNGD! 

  Å: Apparater skall ha dubbelpoliga strömbrytare.

 • Fasta installationer - Proppskåp

 • Å: Placeringens lämplighet bör undersökas och flyttning övervägas.
 • Fasta installationer - Kablage

 • Å: Kablaget bör bytas mot skärmad jordad kabel av erkänt bra konstruktion. EKLK är tex ej att rekomendera.
 • Fasta installationer - Jord

 • I: Femledarsystem inuti fastigheten är ett måste, helst bör även femledarsystem utgå redan från transformatorstationen in till fastigheten. Om spänningsfallet över nollan i fyrledardistribution in till fastigheten är varierande eller för stort bör eldistributören tillfrågas om femledare, annars måste en jordplåt grävas ner vid fastigheten. 

  Å: Endast stjärnformad jordning inuti fastigheten bör förekomma! Eftersträva en enda gemensam jordpunkt nära nätintaget. Jordplåt bör övervägas i vilket fall.

 • Fasta installationer - Nätfilter

 • Å: En kontroll kan göras med avseende på mängden störningar på elnätet och ett eventuellt nätfilter kopplas in på ingående matning.
 • Fasta installationer - Nätfrånkopplare

 • I: En nätfrånkopplare ger samma funktion som att manuellt skruva ur proppen när man går och lägger sig. Det som krävs för att det skall fungera är att ingen klockradio eller annan belastning finns igång när man släcker sista lampan i sovrummet. 

  Kategori 3-4 behöver så pass helt igenom bra elsystem att en nätfrånkopplare inte skall vara nödvändig.

 • Telefon

 • I: Telekabel ligger oftast installerad tillsammans med kraftkabel vilket är olyckligt. Kapacitiv spänningssättning och induktion kan ge upphov till besvär. Många elöverkänsliga isoleras i onödan genom att inte kunna använda en så grundläggande självklar sak som telefon! 

  Å: Telefonen bör ges en jordad skärmning och högtalarspolen skärmas omsorgsfullt, helst med my-metall. Alternativt kan telefonluren drivas helt via luftslangar. Fastighetens teleinstallation bör om möjligt elektriskt separeras helt från Inkommande telekabel (typ optokopplare). Vid nyinstallationer bör kablage för el respektive tele separeras. Mobiltelefon måste undvikas helt!

 • Värme

 • I: På grund av ett värmesystems stora omfång i varje hörn av en bostad ger vagabonderande strömmar lätt upphov till fält som motsvarar de under en stor kraftledning. 

  Direktverkande el är olämpligt för kategori 3 och annan bostad bör sökas, eller i värsta fall ersättas med vattenburen värme. 

  Å: Vagabonderande strömmar måste kontrolleras, finns det sådana ersätter man en bit av värmerören med plast för att bryta strömslingan. 

  Cirkulationspumpen bör kontrolleras eftersom den kan ge upphov till störningar. Testa om självcirkulation kan vara tillräcklig för godtagbar funktionalitet.

 • Heltäckningsmattor

 • R: Riv ut dom! Förutom damm så blir det gärna elektrostatisk uppladdning vilket inte är lämpligt för en elöverkänslig person.

Kategori 4:

 • Lokalisering

 • I: Lägenhet funger definitivt inte. 

  Å: Annat boende måste ordnas. En friliggande är enda rimliga alternativet. 

  R: Kraftledningar, transformatorstationer, järnväg, starka radiosändare för TV, rundradio, militärt bruk samt radaranlöggningar måste undvikas vid sökandet efter lämplig bostad.

 • Klockradio

 • Å: Släng ut den ur sovrummet! Använd batteridriven väckarklocka.
 • Vattensäng

 • I: Vattnet värms av ett elektriskt folielement i botten som ger starka fält. 

  Å: Vattensängen skall ut!

 • Elektrisk filt

 • Å: Kastas.
 • Hemdator:

 • I: En bildskärm baserad på katodstråleteknik genererar en lång rad av olika elektromagnetiska fält och strålning, ofta av avsevärd styrka. Även en LCD skärm har oftast elektriska fält av avsevärd styrka. 

  Antagligen inte möjligt för kategori 4.

 • Skrivbord

 • I: Kapacitiv spänningssättning av metallkonstruktioner kan i vissa fall ge upphov till avsevärda fältstyrkor. 

  R: Skrivbord helt i trå skall användas.

 • TV

 • I: TV-tittande existerar idag inte för kategori 4. Å: En projicerande storbilds-TV baserad på sk. LCD-teknik enda rimliga alternativet idag. Skärmning av själva projektorn måste dock ske omsorgsfullt för att lösningen skall fungera. Mörkläggningsgardiner krävs.
 • Stereo

 • R: Åtgärder från fall till fall. 

  Högtalarna placeras långt bort från lyssnaren. Högtalaren skall skärmas med ett nät runt högtalaren som jordas. Detta reducerar de elektriska växelfälten rejält samt de magnetiska något. Helst bör högtalarelementer skärmas med my-metall, men detta ingrepp måste antagligen ske av kunnig ljudtekniker för att inte påverka ljudbilden radikalt. Även metalhöljet till själva stereon bör jordas.

 • Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare

 • Å: Dessa placeras långt från bostadsutrymmena där man vistas, kanske i separat apparathus. Bör inte användas när man befinner sig i närheten. Vagabonderande strömmar måste kontrolleras, finns det sådana ersätter man en bit av vatten/avloppsrören med plast för att bryta strömslingan.
 • Dammsugare

 • I: Moderna dammsugare har ofta tyristorer för motorstyrning som verkar störande. Även en gammal dammsugare är högst olämpligt pga själva elmotorn i sig. 

  Å: Centraldammsugare skall installeras, huvudenheten bör placeras i garage eller dylikt. Välj ett fabrikat med metallhölje på centralenheten och jorda detta. Grävs slangen ner måste särskild omsorg läggas ner på isolering för unvikande av kondens ske.

 • Strykjärn

 • Å: Gasolstrykjärn anskaffas.
 • Kylskåp, Frys

 • I: Det är kanske inte alla i kategori 4 som upplever dessa som problematiska. Det kan ibland räcka med att installera en strömbrytare utanför köket där man kan slå av kyl&frys när man går in för att jobba i köket (kylan står sig någon/några timmar). Bedöm fall till fall. 

  R: Motorerna i dessa ger störningar och fält, och får ej placeras i närheten av sovrum (tänk på att fälten går genom de flesta väggar). Placering i källare eller i separat apparathus får övervägas, dock blir det obekvämt. Skärmning är antagligen svårt, men en god jordning av metallhöljet är ett första steg. 

  Å: Det finns gasoldrivna kylskåp.

 • Dimmers

 • I: Dimmers bygger på tyristorteknik som ger upphov till störningar av mer eller mindre allvarligt slag. Många elöverkänsliga reagerar kraftigt negativt på tyristorstyrd elektronik/kraft. 

  R: Ersättes med strömbrytare.

 • Lysrör

 • I: Lysrör är näst efter bildskärmar det vanligaste som brukar beskrivas som besvärliga. Kompaktlysrör och högfrekvenslysrör verkar ge mer besvär än äldre typer och skall undvikas. 

  Å: Lysrör skall bytas till glödlampsarmaturer.

 • Lågenergilampor

 • Å: Ersättes med glödlampor!
 • Nätadapters, nätaggregat, transformatorer

 • I: Moderna nätaggregat (finns i radioapparater, TV, datorer, nätanslutna klockor, stereo odyl.) använder i hög grad tyristorer istället för klumpiga transformatorer. Tyvärr ger tyristorer kraftiga störningar och högfrekventa fält som sprider sig via det allmänna elnätet och luften. Dessa brukar ofta upplevas som besvärande av känsligare personer. Fältstyrkan avtar snabbt med avståndet. 

  R: Undvikes i möjligaste mån. 

  Flytta iväg utrustningen från personen, Öka avståndet. Så få som möjligt bör eftersträvas. Byte till bättre bör om möjligt ske. Skärmning genom inbyggnad i jordad plåtlåda kan lämpligtvis prövas. Känn efter och avgör.

 • Spis

 • Å: Byte till gasspis är enda alternativet.
 • Köksfläkt

 • I: Varvtalsreglering av motorer sker idag med tyristorer vilket ger besvär. 

  Å: Installera endast enkel fläkt med av/på utan varvtalsreglering, gärna takmonterad.

 • Hobbymaskiner

 • I: Inskränkningar måste antagligen accepteras. De mesta träarbete, modellbyggande, målning, etc kan utan kvalitetsförlust (snarare tvärtom) ske manuellt utan större tidsförlust. 

  Däremot finns det idag tryckluftsdrivna apparater för nästan allt som en eldriven kan göra (och lite till!). Dessa kräver en kompressor som kan placeras i ett apparathus. Därigenom kan även den inbitne verkstadsarbetaren jobba utan el. 

  Varje enskild apparat kostar ungefär vad en motsvarande eldriven kostar. 

  Å: Kompressor och tryckluftsnät installeras.

 • Ojordade vägguttag

 • I: Apparater konstruerade för jordade uttag SKALL anslutas till ett sådant. Skyddsjord är inte bara en elsäkerhetsmässig detalj, jordning har även en funktion med avseende på störningar på elnätet, radiostörningar såväl som lågfrekventa fält. 

  Å: Ojordade uttag skall ersättas med jordade. 

  Apparater skall byggas om till jordad utförande om möjligt.

 • Fas respektive Nolla

 • I: Fas och nolla är /inte/ samma sak i ett elsystem, även för enfas utrustning, tex en vanlig elvisp, är det viktigt att särskilja dessa. Tyvärr är våra vägguttag och kontaktdon gjorda så att de kan vändas godtyckligt, vilket innebär att fas och nolla sammanblandas. I fallet med elvispen så innebär det att när kontakten är ``felvänd'' så bildas det ett elektriskt 50Hz växelfält runt apparaten även när den är AVSTÄNGD! 

  Å: Apparater skall ha dubbelpoliga strömbrytare.

 • Fasta installationer - Proppskåp

 • Å: Placeringens lämplighet bör undersökas och flyttning övervägas.
 • Fasta installationer - Kablage

 • Å: Kablaget måste bytas mot skärmad jordad kabel av erkänt bra konstruktion. EKLK är tex ej att rekomendera.
 • Fasta installationer - Jord

 • I: Femledarsystem inuti fastigheten är ett måste, helst bör även femledarsystem utgå redan från transformatorstationen in till fastigheten. 

  Å: Eget jordtag skall ordnas. 

  Endast stjärnformad jordning inuti fastigheten bör förekomma! Eftersträva en enda gemensam jordpunkt nära nätintaget. 

  Separat skärmjordning kan övervägas.

 • Fasta installationer - Nätfilter

 • Å: Nätfilter skall kopplas in på ingående matning.
 • Fasta installationer - Nätfrånkopplare

 • I: En nätfrånkopplare ger samma funktion som att manuellt skruva ur proppen när man går och lägger sig. Det som krävs för att det skall fungera är att ingen klockradio eller annan belastning finns igång när man släcker sista lampan i sovrummet. 

  Kategori 3-4 behöver så pass helt igenom bra elsystem att en nätfrånkopplare inte skall vara nödvändig.

 • Telefon

 • I: Telekabel ligger oftast installerad tillsammans med kraftkabel vilket är olyckligt. Kapacitiv spänningssättning och induktion kan ge upphov till besvär. Många elöverkänsliga isoleras i onödan genom att inte kunna använda en så grundläggande självklar sak som telefon! 

  Å: Telefonluren bör drivas helt via luftslangar. Apparaten bör skärmas av och jordas väl, helst även separeras elektriskt från telenätet, tex via optokopplare/fiberoptik. Mobiltelefon måste självklart undvikas helt!

 • Värme

 • I: På grund av ett värmesystems stora omfång i varje hörn av en bostad ger vagabonderande strömmar lätt upphov till fält som motsvarar de under en stor kraftledning. 

  Direktverkande el är direkt olämpligt för kategori 4! Annan bostad bör sökas, eller i värsta fall ersättas med vattenburen värme. 

  Å: Vagabonderande strömmar måste kontrolleras, finns det sådana ersätter man en bit av värmerören med plast för att bryta strömslingan. 

  Cirkulationspumpen bör kontrolleras eftersom den kan ge upphov till störningar. Testa om självcirkulation kan vara tillräcklig för godtagbar funktionalitet.

 • Heltäckningsmattor

 • R: Riv ut dom! Förutom damm så blir det gärna elektrostatisk uppladdning vilket inte är lämpligt för en elöverkänslig person.

Mätningar

Problemet är att ännu vet ingen vad vi skall mäta! 

Idag mäter skyddsingenjörer och sk elsaneringsfirmor enligt den sk MPR normen. Dvs de mäter lågfrekvens av elektriska och magnetiska fält. Mätinstrumenten togs i första hand fram för att kunna mäta TCOs och Swedacs normer för bildskärmar i mitten på åttiotalet. 

Rekommendationer för bildskärmar:

+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
!  TYP AV FÄLT                      !  TCO              !   SWEDAC          !
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
!  Elektrostatisk potential         !  +-500 V          !   +-500 V         !
!                                   !                   !                   !
!  Elektriska fält av bildfrekvens  !  <10 V/m          !   <25 V/m         !
!                     (50-100Hz)    !  (50 cm framför)  !   (50 cm framför) !
!                                   !                   !                   !
!  Elektriska fält av linjefrekvens !   <1 V/m          !   <2.5 V/m        !
!                     (15-100kHz)   !   (30 cm framför) !   (50 cm runtom)  !
!                                   !   (50 cm runtom)  !                   !
!                                   !                   !                   !
!  Magnetiska fält av bildfrekvens  !   <200 nT         !   <250 nT         !
!                     (50-100Hz)    !   (30 cm framför) !   (50 cm runtom)  !
!                                   !   (50 cm runtom)  !                   !
!                                   !                   !                   !
!  Magnetiska fält av linjefrekvens !   <25 nT          !   <25 nT          !
!                     (15-100KHz)   !   (50 cm runtom)  !   (50 cm runtom)  !
+-----------------------------------+-------------------+-------------------+
Observera att det inte är lämpligt att använda dessa mätmetoder, mätinstrument framtagna för ändamålet, eller de rekommenderade värdena till annat än just mätning på bildskärmar! Värdet av en mätning av tex en bordlampa, golvvärmekabel, eller en transformator blir högst tveksamt om man mäter som om det vore en bildskärm...

Copyright (c) 1994 av Clas Tegenfeldt