Elöverkänsligas Förbund - FEB | 16 Maj  2001
 Svenska Sidorna

 
Stewart-rapporten maj 2000

Översättning av en del av sammanfattningen av den engelska så kallade Stewartrapporten. Stewartkommittén gav följande råd till den brittiska regeringen när de på dess uppdrag granskat forskningen kring eventuella hälsoeffekter av mobiltelefoner och mobilmaster. De hävdar genom hela rapporten den försiktighetsprincip som man i Sverige med avseende på mobiltelefoni helt bortser ifrån. Vid översättningen har de partier skuggats som översättaren särskilt vill hålla fram. Hela Stewartrapporten finns på Internet som pdf-fil under adress: www.iegmp.org.uk/IEGMPtxt.htmRapport - Mobiltelefoner och Hälsa
Av den Oberoende Expertgruppen för mobiltelefoner

Råd till regeringen

1.26 
Vi är medvetna om att mobiltelfonindustrin har stor betydelse för människorna och för affärslivet i hela världen och att Storbritannien globalt ligger i täten för telekommunikationstekniken. Det finns fördelar som utvecklingen av mobil telekommunikation kan ge, under förutsättning att den inte förorsakar skadliga effekter på hälsan. Det är emot denna allmänna bakgrund som vi ger våra rekommendationer.

Standarder

1.27 
Vi rekommenderar som en försiktighetsprincip att ICNIRPs riktlinjer för exponering av allmänheten antas i Storbritannien i stället för NRPBs riktlinjer. Därmed skulle Storbritannien få samma riktlinjer som övriga länder i EU och dessa skulle också överensstämma med "the Recommendations of the House of Commons Select Committee on Science and Technology Report on Mobile Phones and Health 1999" (avsnitt 6.19-6.42).

1.28 
Vi anser inte att det är nödvändigt att lagfästa ICNIRPs riktlinjer. Vi tror att dessa riktlinjer kan komma att ändras när ytterligare vetenskaplig information om eventuella hälsoeffekter finns tillgänglig.

1.29
Det vore klokt att i överensstämmelse med försiktighetsprincipen göra en långtidsuppföljning av arbetare som yrkesmässigt utsätts för radiofrekvent strålning vid relativt höga nivåer. Vi rekommenderar att man sätter upp ett register över arbetare som yrkesmässigt blivit exponerade och att cancerrisk och dödlighet undersöks för att se om det föreligger några skadliga effekter. Om någon skadlig effekt av exponering för radiofrekvent strålning upptäcks ska "the Health and Safety Executive" inrätta ett system för hälsokontroll (avsnitt 5.240).

Planfrågor

1.30 
Placering av basstationer i bostadsområden kan förorsaka betydande oro och obehag. Vid alla våra öppna möten och i skrivelser har vi mött denna oro kring placeringen av basstationer på känsliga platser. Det gäller skolor, bostadsområden och sjukhus. Oron beror delvis på att basstationer upp till 15 meters höjd får placeras i bostadsområden utan bygglov. Det anser vi vara oacceptabelt.

1.31
Vi är oroade över den indirekta skadliga effekt som nuvarande förfarande har på dem som har drabbats eller drabbas av att basstationer placerats på ett mindre hänsynsfullt sätt. Försämring av den omgivande lokala miljön kan på samma sätt som direkt skadliga effekter påverka människors hälsotillstånd.

1.32 
Vi är medvetna om att de exponeringar som allmänheten utsätts för i närheten av basstationer förväntas vara under gränsvärdena med god marginal men också om att det inte görs någon oberoende granskning som säkerställer att så är fallet (avsnitt 4.30-4.35).

1.33
Vi drar slutsatsen att det mesta tyder på att det inte finns någon allmän hälsorisk för människor att bo nära basstationer med anledning av att exponeringarna förväntas vara bråkdelar av gränsvärdena. Men det kan finnas indirekta skadliga effekter vad gäller deras hälsa i vissa fall (avsnitt 5.264, 6.44 och 6.45).

1.34
Vi har funnit att det saknas tydliga föreskrifter som i det allmännas intresse bör följas innan basstationer byggs och sätts i bruk och konstaterar att det är en påfallande stor skillnad mellan olika mobilföretag när det gäller i vad mån de rådgör med allmänheten om placeringen avbasstationer. Vi har inte fått någon direkt uttalad kritik av nätoperatörerna i gemen med undantag av Orange. "The Department of the Environmental Transport" och "the Regions and the National Assembly for Wales (DETR, 1988)" har tagit fram en broschyr över hur nätoperatörerna borde gå till väga ("Code of Best Practice: Telecommunications prior approval procedures") vad gäller byggandet av master. Vi utgår ifrån att manockså i detta sammanhang ska ta hälsoeffekter i beaktande.  Den utvecklingen stöder vi.

1.35
Vi anser att allmänhetens oro när det gäller placeringen av basstationer ställer krav på en förändring av bygglovsprocessen enligt följande:

1.36
Vi rekommenderar att man återkallar redan beviljade tillstånd för alla basstationer, även sådana med master lägre än 15 meter, och att placeringen av alla nya basstationer ska underkastas sedvanligt bygglovsförfarande (avsnitt 6.43-6.46 och 6-55-6.62).

1.37
Vi rekommenderar att det på regeringsnivå i samförstånd mellan industrin och konsumenterna upprättas en mall för föreskrifter som kan användas för att ge information under bygglovsförfarandet och som måste följas till punkt och pricka och helt öppet innan tillstånd ges för uppsättandet av en ny basstation (avsnitt 6.58-6.62). Vi anser att mallen ska ha följande punkter:

 • Alla nätoperatörer för telekommunikation måste informera den lokala myndigheten om förslag till uppsättande av basstationer. Detta ska gälla installationer för makro-, mikro- och pikoceller.
 • Den lokala myndigheten bör upprätta en ständigt aktuell lista över alla sådan information som ska vara lättillgänglig för allmänheten.
 • Nätoperatören bör förse den lokala myndigheten med uppgifter om varje basstation avseende dess lokalisering, antennens höjd, dess frekvens och modulationsegenskaper samt med detaljer om dess uteffekt.
 • Alla förändringar vad gäller en existerande basstation som ökar dess storlek eller strålning bör underkastas samma bygglovsförfarande som om det var fråga om en ny basstation.


1.38
Vi rekommenderar att en utförlig modell för planering upprättas inom 12 månader efter publiceringen av denna rapport. Den bör också innehålla krav på allmänhetens deltagande liksom deltagande av hälsomyndigheter och ett klart och öppet system för dokumentation som lätt kan granskas av allmänheten (avsnitt 6.55-6.62).

1.39
Vi rekommenderar att regeringen upprättar en nationell databas med detaljer om alla basstationer och deras strålning. Databasen bör också innehålla alla uppgifter kring basstationerna på sätt som beskrivs i avsnitt 6.47 och 6.48 och vara en väsentlig del av bygglovsansökan för basstationen.

1.40
Vi rekommenderar att en oberoende slumpmässig kontroll sker för att se till att gränsvärdena inte överskrids utanför ett markerat område kring basstationerna och att basstationerna uppfyller de överenskomna specifikationerna. Om strålningen från basstationen visar sig överskrida gränsvärdena eller om det finns påfallande avvikelser från angivna specifikationer om basstationen bör tillståndet dras tillbaka tills specifikationerna stämmer (avsnitt 6.53 och 6.54).

1.41 
Vi rekommenderar att särskild uppmärksamhet i början riktas på skolor och andra känsliga områden när det gäller kontrollen av basstationerna (avsnitt 6.54 och 6.63-6.68).

1.42
Vi rekommenderar att man när det gäller makrocellbasstationer som är placerade inom skolområden ser till att huvudstrålriktningen (avsnitt 4.32-4.35 och 6.63-6.68)  inte når någon del av skolområdet eller skolbyggnaderna utan medgivande av skolan och föräldrarna. Liknande hänsyn bör gälla makrocellbasstationer placerade nära skolområden.

1.43
Vi rekommenderar att planeringsmyndigheterna vid beslut om placering av basstationer bör ha befogenhet att säkerställa att de radiofrekventa fält som allmänheten kommer att bli exponerade för hålls inom den lägsta verksamma nivå som står i rimlig proportion till en effektiv funktion av telekommunikationssystemet (avsnitt 6.55-6.62).

Avgränsningsområden

1.44
Vi rekommenderar att man sätter upp tydligt avgränsade områden kring basstationsantenner som visar inom vilka områden som gränsvärdena för exponering får överskridas (6.49-6.52). Införandet av sådana områden bör bli en del av det förfarande för bygglov som vi rekommenderar.

1.45 
Varje sådant område bör vara inhägnat och förses med en lätt identifierbar och av samhället godkänd skylt med en logotyp. Den bör informera allmänheten och arbetare att det innanför detta område kan  finnas radiofrekvent strålning som överskrider de nationella gränsvärdena. Vi rekommenderar att denna logotyp tas fram av "the British Standards Institute" och att den är framtagen inom 12 månader (avsnitt 6.49-6.52).

1.46
Vi rekommenderar att varningsskyltar ska finnas på mikrocell- och pikocellsändare som visar att de inte får öppnas när de är i bruk (avsnitt 6.52).

Användandet av mobiltelefoner nära sjukhus

1.47
Vi är oroade över den omdömeslösa användningen av mobiltelefoner på sjukhus och andra platser där den radiofrekventa strålningen eventuellt kan störa känslig utrustning. Vi utgår ifrån att hälsomyndigheter utfärdar regler för användningen av mobiltelefoner och säkerställer att alla sjukhus följer dessa. Väl synliga skyltar som visar att mobiltelefonerna bör vara avslagna bör  finnas vid entrén vid dessa byggnader (avsnitt 4.6, 6.91 och 6.92).Allmänhetens iakttagelser och oro

3.5
De människor som deltog i våra offentliga möten beskrev olika symptom som de ansåg härrörde från basstationer. De som oftast nämndes var huvudvärk, sömnproblem, depression, stress och trötthet.

3.7
De hälsoproblem som oftast hänfördes till användandet av mobiltelefoner var försämrat korttidsminne, huvudvärk, hjärntumör, andra former av cancer, sömnproblem, depression och trötthet.EN FÖRSIKTIGHETSTSYN

Basstationer nära skolor

6.63
En vanlig oro bland dem som deltog i våra öppna möten gällde placeringen av makrocellbasstationer på eller i närheten av skolområden. Placering av en basstation på en skolbyggnad kan vara till nytta för eleverna genom hyresinkomster. Det finns också få belägg för att det skulle finnas någon allmän hälsorisk för människor att bo nära basstationer där exponeringen ju bara är bråkdelar av gränsvärdena. Men man menar att barn kan vara särskilt känsliga för tänkbar skadlig effekt av radiofrekvent strålning. Man vet att vid de frekvenser som används av mobiltelefontekniken så absorberar barn mer energi per kilogram kroppsvikt från yttre elektromagnetiska fält än vuxna (se avsnitt 4.37). En ettåring kan absorbera ungefär dubbelt så mycket som en vuxen, en femåring omkring 60 procent mer än en vuxen. Eftersom dessutom barn exponeras för radiofrekvent strålning från basstationer (och från mobiltelefoner) från tidigare ålder än dagens vuxna, så kommer de att under en längre tidsrymd ackumulera denna exponering under sin levnad och blir därmed under längre tid utsatta för utvecklandet av eventuella fördröjda effekter.

Mobiltelefoner

6.71
När man använder mobiltelefon kan vävnaderna nära antennen exponeras för nivåer av radiofrekvent strålning som ligger mer än tusen gånger högre än vad man normalt får från basstationer. De mobiltelefoner som för närvarande säljs i Storbritannien följer såväl NRBPs som ICNIRPs gränsvärden för radiofrekvent strålning och med de kunskaper vi för närvarande har betraktar vi det som otänkbart att den exponeringen skulle utsätta användarna för skadliga effekter på deras hälsa. Men något direkt erfarenhetsmässigt stöd för detta antagande är begränsat och åtskilliga observationer tyder ändå på att man bör vara försiktig.

6.72
Som beskrevs i kapitel fem tyder nyligen genomförda experiment på människor på att användningen av mobiltelefoner nära huvudet åstadkommer svaga effekter på hjärnans funktion (Preece et al, 1999; Koivisto et al, 2000; Krause et al, 2000). Men även om dessa resultat bekräftas av senare forskning, så är det inte säkert att dessa effekter på hjärnfunktionen nödvändigtvis kan resultera i sjukdom. Men det är vidare oroande att det i en studie visats att exponering för pulsad radiofrekvent strålning kan påskynda utvecklandet av tumörer (Repacholi et al, 1997). Dessa fynd kräver en oberoende bekräftelse. Men osäkerheterna som sådan forskning visar påminner oss om om att nuvarande kunskapsbas när det gäller radiofrekvent strålning från mobiltelefoner innebär att vi inte vet om skadliga effekter  helt kan uteslutas.

6.73
Denna osäkerhet är mindre problematisk i så motto som att människor kan välja om de ska använda mobiltelefon eller ej. Men då är det viktigt att de är adekvat informerade när de gör sitt val och att de får råd om hur de på bästa sätt ska minska sin exponering om de så önskar.

Konsumentinformation

6.74
För detta syfte bör köpare av mobiltelefoner ha information så att de kan göra väl underbyggda val om sin personliga exponering när de ska använda telefonen. De viktigaste punkterna i detta sammanhang är med nuvarande kunskap följande:

 • För närvarande anser forskningen att den radiofrekventa strålningen från mobiltelefonerna knappast kan ha direkta skadliga hälsoeffekter på Storbritanniens befolkning.
 • Det finns emellertid fortfarande en viss osäkerhet om detta, och den enskilda individen kan därför vilja minimera sin exponering för strålningen.
 • Detta kan åstadkommas på flera olika sätt, till exempel genom att ha färre och kortare samtal.
 • Särskilda absorbtionsvärden (SAR-värden) är ett relevant mått härvidlag och de kan hjälpa människor att göra övertänkta val.
 • Ett annat sätt att minska sin exponering är att använda en hands-free-utrustning.


6.77
Vi rekommenderar att information av SAR-värdena för mobiltelefoner blir lätt tillgängliga för konsumernterna:

 • när de köper telefonen,
 • på broschyrer i butikerna med jämförande information för olika telefoner och med  förklaring av vad SAR-värden betyder,
 • på telefonens display eller på en klisterlapp på telefonen,
 • på en nationell webbsida som listar SAR-värdena för olika typer av telefoner


Barns användning av mobiltelefoner

6.89
Vi har redan diskuterat argumenten för att minska barns exponering för radiofrekvent strålning från basstationer (se avsnitt 6.63 - 6.68). Desssa argument gäller i ännu högre grad de högre exponeringar som man utsätts för vid användning av mobiltelefonerna. Det kan finnas tillfällen då användningen av mobiltelefon ökar ett barns säkerhet  (till exempel för att be föräldrar om skjuts i stället för att gå hem ensam).

6.90
Om det föreligger någon skadlig hälsoeffekt av användning av mobiltelefon som för närvarande är okänd är barn dels mera utsatta på grund av att deras nervsystem är under utveckling, dels absorberas mer strålning i vävnaderna i huvudet (se avsnitt 4.37), dels blir de utsatta under större del av sin livstid.
 

Översättning: Rigmor Granlund-Lind