13 maj  2001  Hem
Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se
 Svenska Sidorna

 
Frågor och svar om
Mobiltelefoner och mikrovågor
Copyright FEB 2000, Uppdaterad 2000-08-25


Vad är avsikten med dessa Frågor och Svar?
Att på ett enkelt sätt förmedla information som av olika anledningar inte alltid kommer allmänheten till kännedom.

Dessutom kan dokumentet betecknas som ett historiskt dokument som kan vara intressant den dag människor kanske frågar sig ”Varför sa man inget om mobiltelefonens farlighet”. Jo visst sa man något, men var någon villig att lyssna?

Kan man få besvär av att tala i mobiltelefon?
Många användare både i Sverige och utomlands har rapporterat att de upplever problem när de talar i mobiltelefon. På en forskningskonferens i Göteborg 16-17 september 1997, summerade John Simpson de mest vanliga problemen:
Minne: ”Tom i huvudet”, ”det står still”, förvirring. Oklarhet, minnesproblem, röda tråden försvinner.
Värme: Värmekänsla, brännande känsla, lokal vävnadsdöd/hudutslag
Hud: Domningar, krypningar, stickningar, hudutslag, kliande.
Ögon: Muskelryckningar (ticks), fladdrande ögonlock, dimsyn, brustna blodkärl (ofta i samband med glasögon), synförlust.
Öron: Värk i örat, smärta i innerörat, infektioner, tinnitus.
Källa: Ljusglimten 3 1999.

En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa: Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att alla invånare skall få informationsmaterial om möjliga hälsorisker från mobiltelefoner.

Vad avger mobiltelefoner som kan vara farligt?
Mikrovågor. En mobiltelefon är en mikrovågssändare.

Vad är mikrovågor?
De är extremt energirika radiovågor vilket är detsamma som att de svänger med mycket hög frekvens (300-300 000 MHz, där MHz, megahertz, betyder miljoner svängningar per sekund). De ligger i spektrumet mellan radiovågor (ultrakortvåg) och infrarött ljus och har tidigare mest använts till radar och radiolänkar. Numera används de även till mobiltelefoni, men även till mycket annat inom industrin som t.ex. svetsning av plast. Den mest bekanta alstraren av mikrovågor är väl mikrovågsugnen.

Varför kallas de mikrovågor?
Mikro betyder kort eller liten och de kallas mikrovågor därför att våglängden är liten.

Kan man få cancer av mobiltelefoner?
1. Washington Post rapporterade den 22 maj 1999 om preliminära resultat som indikerade ett samband mellan mobiltelefonexponering och cancer. George Carlo, (ordförande i Wireless Technology Research group WTR, en av mobiltelefonföretagen finansierad forskningsgrupp) som utfört studien sade att det var ”viktiga fynd” som indikerade att mer forskning var  nödvändig.” Vi är inne i en grå zon som vi aldrig befunnit oss i förut. När vi är i en grå zon, är det bästa att låta allmänheten få reda på fynden, så att de själva får bestämma”.
2. Det finns de som menar att de fått hjärntumörer av att använda mobiltelefon.
3. En australiensk forskare, John Holt,  hävdar att mikrovågor i vissa frekvenser stimulerar tillväxten av redan befintlig cancer.(The Medical Journal of Australia, Vol 1, No 12 14/6 1980)
4. Många forskare hävdar idag att elektromagnetiska fält kan göra att vårt eget cancerskyddande hormon melatonin hämmas och på så sätt utvecklas cancer indirekt.
5. I England har enligt Sunday Times (19 jan 1997) tre unga män i trettioårsåldern dött i tjocktarmscancer. De tillhörde en ytterst hemlig grupp som arbetade i Nordirland och hade mikrovågssändare gömda och fasttejpade långt ned på ryggen.
6. Under våren 97 upptäckte man i Australien att mobiltelefoner kan orsaka cancer. Det gäller en studie av cancerkänsliga möss där den bestrålade gruppen fick dubbelt så många tumörer än den icke bestrålade kontrollgruppen.
7. I en svensk studie av Lennart Hardell, överläkare vid onkologiska kliniken på regionsjukhuset i Örebro, har man konstaterat att risken för hjärntumör är fördubblad i de områden av hjärnan som är mest exponerade för mikrovågor från mobiltelefoner. Materialet för undersökningen var  litet och resultatet ej statistiskt signifikant, men måste ändå anses oroväckande.

Vad säger forskare om skador?
1. Framstående forskare enades i ett gemensamt uttalande (i Wien oktober 1998 avseende radiofrekventa elektromagnetiska fält) att det finns biologisk påverkan vid frekvenser under nu gällande gränsvärden. Detta anses banbrytande. Samma slutsats kom ett kanadensiskt forskarteam fram till våren 1999 enligt Microwave News Maj/Juni 1999.
2. Amerikanska flygvapnets forskare på biologiska effekter, Dr Cletus Kanavy (på flygbasen Kirtland i Nya Mexico, USA) varnade redan 1992 i ”Biological Effects of Microwave radiation: A White Paper” om riskerna. Han sammanfattade riskerna med mikrovågor, efter en genomgång av världslitteraturen på området med att säga att det finns en stor mängd data, experiment både på djur och människor, som styrker att det finns biologiska effekter av konstant(kronisk) exponering av mikrovågor som ligger under gällande gränsvärden. (Är det inte vad vi i Sverige är utsatta för idag?). Han nämner bland annat följande möjliga skador av mikrovågor:
Beteendestörningar, nervskador, skador på foster, grå starr, ändrad blodkemi och försämrat immunförsvar. Vidare kan blod-hjärn-barriären, som förhindrar att blodburna gifter passerar till hjärnan, sättas ur funktion. (Microwave News sep/okt 1993).

Från Australien:
1. En rapport från CSIRO - Division of Radiophysics Ultrasonics Laboratory, beskriver följande skador av radiofrekvent strålning (bl.a. mikrovågor):

 • cancer av olika typer,
 • degenerativa förändringar i ögat. Speciellt skadliga kan mikrovågor vara för dem med grön starr (glaukom) som använder en viss sorts ögondroppar (Timolol),
 • förändringar av hjärnans kemi och läckage via blod/hjärnbarriären m.m.
 • 2. Bruce Hocking rapporterade den 7 maj 1997 om en undersökning av 40 mobiltelefonanvändare från hela Australien. De klagade på en brännande eller domnande känsla på den sida av ansiktet som man hållit mobiltelefonen. Fenomenet kom efter några minuter och varade upp till flera timmar. Andra problem var illamående, synstörningar och ibland neurologiska problem. Dessa symtom har stora likheter med dem som elöverkänsliga personer har.

  Finns det ett samband mellan astma och mikrovågor?
  Dr. John Holt i Australien anser även att det finns ett samband mellan radiofrekventa fält och astma. Han anser att mikrovågor från mobiltelefoner förorsakar en dubblering av histaminer. Hans teori är intressant då det inte är de länder med sämst luft som har mest astma, utan de länder med mycket elektronik som har mest astma. Allergiproblemen har ökat i takt med den ”elektromagnetiska nedsmutsningen” även kallad elektrosmog.

  Kan mobiltelefonen öppna hjärnan för gifter?
  ”Mobiltelefonens strålning kan göra att gifter lättare tränger in i hjärnan” rapporterade Svenska Dagbladet 990915. Den skyddsbarriär vi människor har (blod-hjärn-barriären) öppnar sig för gifter vid mycket låga nivåer av mikrovågor enligt tre Lundaforskare, Leif Salford, Arne Brun och Bertil Persson. Skadorna på nervcellerna i hjärnan kan också leda till ett för tidigt åldrande och eventuellt sjukdomar som Parkinsons. ”Inflammerade hjärnceller kan dessutom indirekt kopplas till Alzheimers sjukdom” rapporterade tidningen.

  Vad säger man i Tyskland?
  Dr Lebrecht von Klitzing, vid Lubecks universitetet, har funnit att hjärnans elektriska aktivitet påverkas av mikrovågor. På EEG-kurvan kan en förändring ses på upp till 90 m beroende på fabrikat av mobiltelefon, och förändringen kan kvarstå i 24 timmar. På samma sätt säger han sig konstatera påverkan från mobilsändarantenner (master) upp till 500 meter.

  Kan mobiltelefoner störa sömnen?
  På universitetet i Mainz upptäckte man att mobiltelefoner påverkar sömnen. REM(dröm)-sömnen förkortas vilket inte är önskvärt då drömsömnen anses vara viktig för vårt mentala välbefinnande.

  Vad har man kommit fram till i det forna Sovjet?
  I öst har man länge forskat om mikrovågor och det finns mycket material som visar på biologiska skador vid  låg exponering. Därför är man mycket mer restriktiv med exponering där än i väst. Deras gränsvärden är avsevärt lägre än de i väst. I väst har man inte tagit hänsyn till denna forskning. Hade man annars utvecklat ett omfattande mobiltelefonisystem som lägger en mikrovågsdimma över befolkningen?

  Vad har mikrovågor och bekämpningsmedel gemensamt?
  Enligt sovjetiska forskare har mikrovågor den effekten att ett enzym, kolinesteras, hämmas, vilket i sin tur ger ett överskott av acetylkolin. Precis så fungerar mycket giftiga bekämpningsmedel av organfosfattyp. Mikrovågor skulle i så fall ha samma typ av verkan som kemisk bekämpningsmedel och kunna ge samma typ av förgiftningssymptom.

  Hur lång tid tar det innan man märker om man skadats?
  Under 1995 skaffade sig 850 000 svenskar mobiltelefoner. Frågan är när deras eventuella skador kan visa sig. Alasdair Philips på PowerWatch Network i England misstänker att det kan ta upp till tio år innan man upptäcker eventuell leukemi hos mobiltelefonanvändare.

  När man märker skadan är det kanske för sent att göra något åt den. Vi känner till att vissa som använt mobiltelefoner har drabbats av hjärntumörer. Andra som har drabbats av synförändringar, grå starr, blindhet, koncentrationssvårigheter och beteendestörningar frågar sig om det beror på mobiltelefonen.

  Är mobiltelefoner farliga för glasögonanvändare?
  Mätningar som gjorts vid engelska National Physical Laboratory i Middlesex visar att glasögon med stålbåge ökade strålningen vid ögat med 20 procent. Strålningen som absorberades av ett konstgjort testhuvud ökade med 6,3 procent. Metallen i glasögonbågen fungerade som ledare och styrde strålningen mot området runt ögat, som är känsligt för exponering av mikrovågsstrålning. Från nättidningen ”Mobil” 3/99.

  Kan man få genetiska skador av mikrovågor?
  1. En studie av Dr. Lai och Singh (University of Washington, Seattle, USA ) visar på DNA-skador i hjärnceller från möss som blivit exponerade i två timmar med 2,45 GHz mikrovågor vid en nivå som anses ”helt säker” med nuvarande gränsvärden.
  2. Ja, säger Robert Becker, en amerikansk forskare.  En rapport visar att efter en lågdosexponering på 30 minuter i två veckor av möss, minskade spermaproduktionen samtidigt som man noterade abnorma kromosomförändringar i sperman. När mössen sedan fick ungar, blev det fler missfall i den exponerade gruppen. (Robert Becker: Cross Currents 1990)
  3. Enligt Svenska Dagbladet den 4 juli 1996 har norska officerare, som arbetat på torpedbåtar och blivit utsatta för mikrovågor från bl.a. radarn på fartyget, fått missbildade barn, många med klumpfot.
  Just klumpfot är en genetisk defekt som förs vidare av fadern. Det finns idag enligt norska flottan 82 kända fall. Man arbetar med hypotesen att orsaken är elektromagnetiska fält. Norska flottan kommer att undersöka alla 30 000 som arbetat på norska militära fartyg.
  Det visar sig att det finns liknande fall med helikopterpiloter i USA som flugit nära radar. De fick också barn med klumpfot. Det tystades ned. (Robert Becker: Cross Currents 1990)
  4. I staden Vernon i New Jersey i USA, där man är extremt exponerad av mikrovågor, var förekomsten av förståndshandikappade (Down’s Syndrom) tio gånger högre än i resten av landet. (Robert Becker: Cross Currents 1990 ISBN 0-87-477-609-0)
  5. Det visar sig även, säger Becker, att barn till fäder som blivit exponerade för elektromagnetiska fält (där mikrovågor ingår), löper en större risk att drabbas av cancer i hjärnan innan tvåårsåldern. Det tyder på genetiska skador eftersom barnen själva inte exponerats varken som foster eller efter födseln.

  Är barn mer känsliga för mikrovågor?
  En australiensisk rapport säger att barn absorberar mikrovågor 3,3 gånger mer än en vuxen. Många är därför speciellt oroliga i Australien och kämpar emot att man har sändare till mobiltelefoner nära barndaghem. Om barn verkligen är känsligare (ett barns huvud är mindre och hjärnan kan därför absorbera mer strålning), kan man ifrågasätta lämpligheten av Ericsson och Nokias hårdsatsning på ungdomstelefoner. I Finland har redan 5 procent  av alla 6-8 åringar mobiltelefoner. Det har testats mobiltelefoner för småttingar med en stor knapp för mamma och pappa. (Dagens Industri 990623)

  En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att man inte skall låta barn använda mobiltelefoner i onödan och att mobiltelefontillverkare inte skall rikta sig till barn som målgrupp.

  Hur kan människan skadas av mikrovågor?
  Liksom mikrovågor kan värma upp mat, kan mikrovågor värma upp mänskliga celler. Speciellt känsliga organ är ögat och testiklar som kan ”stekas” av mikrovågor, som när äggvita koagulerar. Därför är det olämpligt att använda mobiltelefon nära känsliga organ.

  Men även vid lägre exponeringsnivåer, så att det inte blir fråga om uppvärmning (s.k. icke-termisk exponering), finns det biologiska effekter. Därför är det inte omöjligt att människor kan skadas av relativt låg, men långvarig konstant exponering. Vi deltar alla i ett storskaligt experiment.

  Människan har inget inbyggt försvarssystem mot mikrovågor. När skadan upptäcks, kan det vara för sent att göra något åt den.

  Kan man få Alzheimers sjukdom av mobiltelefonen?
  Den mest allvarliga varningssignalen kom från Svenska Dagbladet den 15 september 1999: ”Mobiltelefonens strålning kan göra att gifter lättare tränger in i hjärnan”. Den skyddsbarriär vi människor har (blod-hjärn-barriären) öppnar sig för gifter vid mycket låga nivåer av mikrovågor enligt tre Lundaforskare, Leif Salford, Arne Brun och Bertil Persson.

  Skadorna på nervcellerna i hjärnan kan också leda till ett för tidigt åldrande och eventuellt sjukdomar som Parkinsons. ”Inflammerade hjärnceller kan dessutom indirekt kopplas till Alzheimers sjukdom” rapporterade tidningen. I England rapporterade Sunday Mirror  intressant nog, året innan att  British Telecom blivit stämda av en anställd som anser sig ha blivit senil vid 38 års ålder.

  Om mikrovågor kan förorsaka för tidig demens eller Alzheimers sjukdom då är vi illa ute.  Samhälle och sjukvård skulle kollapsa om  en stor del av den produktiva  befolkningen plötsligt skulle bli vårdkrävande dementa patienter istället för skattebetalande kreativa individer som driver samhället framåt.

  Förorsakar mikrovågor ”stress” ?
  En engelsk forskare, David de Pomeroy vid Universitetet i Nottingham, har bestrålat nematodmaskar med mikrovågor. Enligt New Scientist 10 april 1999, anser denne forskare att mikrovågor förorsakar ”stress”. Att mikrovågor förorsakar biokemisk stress stöds, enligt samma tidning, även av den amerikanske forskaren Henry Lai som visat att råttor, som exponerats för mikrovågor producerar ett stresshormon (corticotropin releasing factor). Mikrovågor stör dessutom en nervtransmitter, acetylkolin, som bl.a. är inblandad i minnes- och vakenhetstillstånd.

  Henry Lai påpekade, på ett föredrag (Neurovetenskapliga föreningen, Sahlgrenska sjukhuset 990915), att låga mikrovågor har samma stressande effekt, som högt ljud och att den stressande effekten är ackumulerande liksom all annan stress. Att stress kan ha en ackumulerande effekt, stöds av  professor Rolf Ekman på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som kommit fram till att långvarig stress leder till förändringar i hjärnan, som även påverkar nervsystem, immunförsvar och hormonbalans. (Arbetsliv i utveckling 2/99).

  Kroppen befinner sig i ett kroniskt stresstillstånd när den  långvarigt omges av mikrovågor från mobiltelefoner och basstationer och annan elektrosmog. När människor sedan utsätts för inte alltför onormala arbetsbelastningar  (i vissa yrken har man  alltid arbetat hårt, och förr arbetade man ju på lördag och hade knappast någon semester) vad händer då. I vissa fall kanske resultatet blir s.k. utbrändhet

  Finns det gränsvärden?
  Både myndigheter och mobiltelefonoperatörer säger ofta i lugnande syfte att det inte ”föreligger någon hälsorisk” eftersom exponeringen ligger ”under gällande gränsvärden” - detta även om folk mår dåligt och tvingas flytta p.g.a. en antenn på huset eller en  mobiltelefonmast i närheten. Det är uppenbart att gränsvärden inte är en garanti, när speciellt känsliga människor ändå får problem.

  De gränsvärden som finns idag, är satta för att främst skydda för s.k. termisk exponering, som när mat värms i en mikrovågsugn, och är inga riktlinjer att gå efter om man vill vara försiktig.

  Att exponeringen är under gällande gränsvärden är ingen garanti. Många studier på djur visar  på skador när exponeringen varit långt under nuvarande gränsvärden.

  Precis som skett med t.ex. röntgenstrålning kommer man nog att hela tiden få justera ned gränsvärdena. Schweiz och Italien är länder som den sista tiden skärpt sin lagstiftning.

  Finns det verkligen ”säkra” gränsvärden?
  Svenska Dagbladet skriver i samband med att tre Lundaforskare upptäckt att mikrovågor kan öppna hjärnan för gifter: ”Särskilt oroande med resultatet är att små mikrovågseffekter tycks påverka hjärnan…strålning från mobiltelefonens bassystem skulle därför räcka för att påverka hjärnan. Även den som befinner sig i närheten av någon som telefonerar kan påverkas av telefonens strålning”. SvD 990915.

  Vad säger Telias sakkunnige om gränsvärden?
  Kjell Hansson Mild säger i Telias tidning (Calling Juni, 1999) ”Det finns försök som indikerar biologiska effekter vid nivåer som ligger vid dagens gränsvärden. Och med de tillämpliga marginalerna, skulle jag inte bli förvånad om gränsvärdena kommer att sänkas i framtiden”.

  Tidigare har Kjell Hansson Mild sagt att det ”är uppenbart att det finns biologiska effekter även av svaga mikrovågor” (Calling 3 1997). Elöverkänsliga kan intyga detta. Många har måst flytta hemifrån när mobiltelefonmaster byggs i närheten.

  Vad innebär staden Salzburgs nya strikta regler?
  Salzburg har egna mycket strikta gränsvärden som är 40-100 gånger lägre än Italien och Schweiz som redan har de lägsta gränsvärdena i världen. Detta kan innebära problem om operatörer vill bygga ut sin verksamhet i framtiden (Microwave News Juli/Augusti 2000). Sverige brukar vara föregångare vad gäller miljölagstiftning, men det kanske har sin naturliga förklaring att vi förblivit tysta i detta ämne, då det finns en stor svensk tillverkare av mobiltelefoner i landet.

  Kan tillverkare garantera att mobiltelefoner är ofarliga?
  Nej. Ingen kan garantera ofarligheten av mikrovågor. Därför utfärdar tillverkare inte några garantier. Man använder däremot lugnande fraser som att ”exponeringen är under nu gällande gränsvärden” och ” att med befintlig forskning, finns ingen anledning till oro”. Att samma tillverkare bekostar forskning och därmed indirekt påverkar forskningen, nämns sällan.

  Dr.George Carlo (ordförande i Wireless Technology Research group WTR, en av mobiltelefonföretagen finansierad forskningsgrupp) framförde vid ett (BEMS) möte i juni 1999 att de fakta som framlades vid mötet, borde :
  föranleda ”en omedelbar översyn av radio/mikrovågors hygieniska gränsvärden.” Carlo som till allas förvåning bytt sida, varnade också: ” Det är något annat än upphettning som pågår…Det framstår klart för mig att konsumenterna inte skyddas” . Microwave News Juli/Augusti 1999.

  Vem styr forskningen? Oroande signaler från forskare.
  Express Newspaper 24 maj 1999 rapporterar om Professor Ross Adey från USA, vars forskningsanslag drogs in när hans forskning visade att mobiltelefoner påverkat antalet tumörer hos djur.

  En annan likaledes framstående forskare, Henry Lai ombads tre gånger att ändra sin studie som beskrev hur mobiltelefoner orsakat genetiska skador på råttor. Han säger i artikeln att styrningen påminner om hur tobaksindustrin styrde och manipulerade forskningen. Kontroll av forskning har tagits över av advokater och direktörer säger han.

  Svenska Dagbladet 990918 rapporterar att ”Mobiltelefonforskare är rädda för styrning…det visar sig nu att EU avser att endast betala hälften av de begärda anslagen till forskargrupperna, medan industrin förväntas stå för resten. Detta innebär att industrin kan styra forskningen på ett sätt som upprör berörda forskare”.

  Vad har Motorola för roll i forskningen?
  Enligt Microwave News July/August 1999, har mobiltelefontillverkaren Motorola det största (och enda) forskningsprogrammet idag. De finansierar och därmed styr forskning över hela världen.

  Samma tidning (Jan/Feb 1997) publicerade ett hemligt memo från Motorola. Där diskuterades hur man skulle bemöta en för dem obehaglig upptäckt som Professor Henry Lai och Narandra Singh gjort. Dessa forskare hade upptäckt genetiska skador på mikrovågsbestrålade möss.

  Företagets ordval i samband med att man skulle ”förringa” studien, var bl.a. ett aggressivt uttryck som ”war game”. Man ansåg också, som så många telefonoperatörer i Sverige idag, att det var viktigt att ”lugna allmänheten”. Man uttryckte det som så: ”Vi håller på att skaffa fram en lista på oberoende experter inom detta område, och håller på att rekrytera individer som är villiga och kunniga på att lugna allmänheten vad gäller dessa frågor”.

  Vad har tobak och mobiltelefon gemensamt?
  Vad gäller  cigarettrökning och användandet av mobiltelefoner har man livligt diskuterat risker med användningen. Både cigaretter och mobiltelefoner har dessutom kraftigt marknadsförts till tonåringar.

   I flera rättegångar, som pågår mot tobaksindustrin, har det visat sig att forskning  styrts av advokater och direktörer. Henry Lai från USA, som forskar om mikrovågor, känner igen situationen (se tidigare fråga och svar).

  Kan mobiltelefontillverkare  hamna i samma sits som tobaksbolagen gör idag? Enligt Aftonbladet 24 augusti 2000, mutade tobaksbolag svenska forskare att tysta ned risken med rökning. Vi vet  ännu inte om så är fallet med mobiltelefonindustrin.

  Varför anses just en GSM-telefon mer skadlig?
  1. GSM-telefonerna sänder ut  pulsade mikrovågor (217 gånger i sekunden) och just dessa pulsade signaler tycks kunna påverka människor speciellt negativt.
  2. Regeringen i Australien, sade den 27 mars 1997, att man bör göra en speciell studie av det pulsade GSM-systemet.
  Den omtalade CSIRO-rapporten från Australien säger att vårt försvar mot cancer kan försvagas av pulsade signaler då melatoninhalten kan påverkas negativt.
  3. GSM pulsar ut hög toppeffekt som i känslig elektronik uppfattas som digitala pulser och stör dess logik, medan NMT (analogt) inte gör det.
  4.  Tidigare när GSM användare klagade hos försäljaren på huvudvärk och hetta, brukade personalen råda till att byta till en NMT telefon.

  Är handsfree bra?
  Många mobiltelefonanvändare som upplever hetta, yrsel eller andra problem, byter ofta till s.k. ”handsfree”: En propp i örat med mikrofon på sladden kopplad till telefonen.  Vid användning av s.k. handsfree, bör man, enligt Professor Yngve Hamnerius på Chalmers  (SvD 990721) inte ha mobiltelefonen på höften eftersom kroppen absorberar strålning lättare runt midjan.

  Bäst är att under användning med handsfree lägga telefonen på ett bord en meter ifrån sig och vända antennen ifrån sig utan att sladden till ”handsfree”-utrustningen ligger mot antennen. En del högfrekvent strålning följer  sladden till örat, men strålningen kommer att vara ett par procent av den som erhålles om man håller telefonen direkt mot huvudet.

  Hur är det med signaler från TV-sändare?
  Signaler från TV-sändare är inte mikrovågor, men de bidrar tillsammans med mikrovågor och annan strålning till den totala nivån av s.k. elektrosmog. Enligt en undersökning i England (Sunday Times 16 maj 1999) fann man en ökad cancerrisk i närheten av TV-sändare inom en radie av 7 km.

  Är trådlös kommunikation miljövänlig?
  Varje gång man pratar i en mobiltelefon passerar  mikrovågor igenom den egna hjärnan, men också genom byggnader och andras kroppar på väg till en basstation som sedan skickar vidare mikrovågorna genom andra byggnader och genom andra kroppar till mottagaren. Om man däremot talar i en vanlig telefon förvandlas rösten till signaler eller  ljus i en fiberoptisk kabel som oskyldigt och blixtsnabbt skickas i en kabel i marken till mottagaren. Man smutsar inte ned luften med sina mikrovågor. Man är miljövänlig. Man har ringt ett ”rent” samtal.

  Är det ett intresse för samhället att ytterligare bygga ut trådlös kommunikation?
  Det finns ingen rimlig anledning att bygga fler mobiltelefonmaster och antenner på hus och fasader för att t.ex. trådlöst kommunicera med Internet (genom mikrovågor) när det går alldeles utmärkt att göra det miljövänligt via fiberoptik i nedgrävda kablar.

  Det gagnar inte samhället. Det gagnar inte folkhälsan. Ändå planerar Telia att bygga ut ett trådlöst bredbandsnät. Andra operatörer är också i gång med att montera upp antenner på tak och master istället för att använda fiberoptik.

  Hur kommer mikrovågorna till min mobiltelefon?
  Det finns mikrovågssändare överallt: på hyreshus, på vattentorn och på master. Fastighetsägare välkomnar ofta hyresintäkterna från mobiltelefonsändare. Många hyresgäster är omedvetna om att de har en mikrovågssändare på taket eller på husväggen.

  I och med att DCS1800 införs kommer vi att få betydligt fler antenner på betydligt fler ställen. Mikrovågorna blir då så kortvågiga att det av tekniska skäl kommer att behövas flera sändare. i varje kvarter, på alla orter. Det innebär att mobiltelefonsändare kommer att finnas överallt nära våra bostäder.

  Hur ser en mikrovågssändare ut?
  Antennerna kan se ut som en eller flera stavar, som lådor eller som en trumma. De hålls uppe av en stång och sitter ofta på vattentorn, på master, på taket av höga fastigheter och på husväggar. DCS1800-sändarna, som arbetar med frekvenser på 1800 Megahertz, kommer det att finnas flera av i varje kvarter. De blir mindre och kan komma att placeras bl.a. på lyktstolpar. Högre frekvenser ger kortare vågor och kräver därför fler och tätare antennplacering.

  Är det farligt att bo nära en mobiltelefonsändare?
  I Aftonbladet den 4 mars 1999, berättar man om ett hus högst upp på Hantverkaregatan i Stockholm, där människor drabbats av plötslig och oförklarlig sjukdom (bl.a. yrsel, hjärtfel och stickningar) efter det att 2 basstationer monterats på huset bredvid. Efter mätning visade det sig att strålningen låg ”tusen gången högre än normalt”.

  Det är mycket möjligt att konstant (kronisk) exponering av mikrovågor kan ha negativ påverkan på människors hälsa. Det finns därför god anledning att vara försiktig. Många böcker och artiklar nämner att amerikanska ambassaden i Moskva under en längre tid blev bestrålad med relativt låga nivåer av mikrovågor i avlyssningssyfte. Trots de låga nivåerna blev ett stort antal av de anställda drabbade av cancer i olika former. Sedermera installerades ett skydd (metallnät) mot dessa mikrovågor utanför huset.(Alasdair Philips: Living With Electricity ISBN:0 9524503 0 5).

  En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att basstationer /mobiltelefonantenner nära skolor inte skall låta den maximala strålningen träffa skolan eller skolgården utan skolans eller föräldrarnas tillstånd. Det är uppenbart att man anar risker även om forskningsläget är oklart.

  Är det farligt att ha en mobiltelefonantenn på taket?
  Professor Yngve Hamnerius på Chalmers (GP 990721) har gjort mätningar på tak och funnit att nivåerna är ”låga” i huset under antennen och att risken är större att få  mer strålning från närliggande antenner riktade mot huset.

  Från antennen på taket går ledningar till exempelvis en basstation i källaren. Placeringen hålls oftast hemlig. En hyresgäst vet kanske inte om de är direkt granne med basstationen eller inte.
  Frågan är om man som hyresgäst är intresserad av att bli utsatt för ofrivillig och konstant exponering av ”låga” doser av mikrovågor, i all synnerhet som Telias sakkunnige Kjell Hansson Mild erkänner att ”det uppenbart finns biologiska effekter även av svaga mikrovågor”  (Calling 3 1997) Vågar man chansa på att den kontinuerliga ”låga” exponeringen verkligen är ”ofarlig”?  Varför exponeras över huvud taget?

  Och hur ofarlig är den ”låga” exponeringen när man läser Svenska dagbladet rapportering att mobiltelefoners strålning kan öppna hjärnan för gifter och: ”att små mikrovågseffekter tycks påverka hjärnan…strålning från mobiltelefonens bassystem skulle därför räcka för att påverka hjärnan.”. SvD 990915.

  Så här beskriver en person I USA hur det känns att ha trettio antenner på taket:

  Jag bor i hus som är en statlig byggnad. Det är på 21 våningar och jag bor på den 20:e. Jag flyttade in för lite över ett år sedan. Det finns omkring 30-40 mobil-master, mikrovågslänkar och annan radioutrustning på taket.
  Sedan jag flyttade in har jag kronisk sömnlöshet, huvudvärk, suddig syn, koncentrationssvårigheter, känner mig ängslig, problem med muskler och ligamentbildning (jag klarar inte längre behandling av chiropraktor) och min TV är konstant störd, vilket visar att dessa vågor  även påverkar omgivningen. Jag har också haft raseriutbrott och plötsliga självmordstankar utan särskilda anledningar och så snart jag lämnar byggnaden och är någon annanstans, känner jag mig normal och bra. Jag är energisk, är målmedveten och känner mig duglig. Här känner jag mig som en grönsak och jag får väldigt lite gjort.
  I november besökte jag min syster i en månad och hade inga symptom. Så snart jag återvände fick jag tillbaka symptomen. Jag har just återvänd från ytterligare en månads frånvaro över jul och inom 12 timmar kände jag av sömnlöshet, två kraftiga näsblödningar, jag har haft svår huvudvärk non-stop, smärtor i tarmen, suddig blick, känt mig ängslig, okontrollerade gråtattacker utan anledning, trötthet och depression för att nämna några symptom. I går natt, som var min andra natt efter hemkomsten, gick jag omkring mellan 3 och 5. Jag kände mig så störd att jag måste gå ut. Jag vet att det inte är inbillning. Något hemskt händer.
  Dalana MCaren
  Surrey, British Columbia, USA  (Från tidningen ‘No Place to Hide.’ Våren 2000)


  Kan man skadas av en mobiltelefonantenn som sitter på fasaden utanför lägenheten?
  En artikelserie i Norrköpings Tidningar (finns även att läsa under artiklar på FEB:s hemsida www.feb.se) beskriver hur en svensk elitspelare i bowling och hans familj blev sjuka av en antenn utanför lägenheten. Han fick själv bekosta en mätning som visade att antennen var felriktad. Familjen hade blivit exponerad för extremt höga doser och flyttade till slut. Mannen i familjen hann  bli så överkänslig för mikrovågor, att han inte kan vistas utomhus, utan tvingas tillbringa all sin tid i ett skyddsrum under jord där mikrovågor har svårt att nå.

  Hyresgästföreningen kräver nu för första gången en värd på återbetalning av hyrespengar för att hyresgästen haft en mobilbasstation utanför sängkammarfönstret. Enligt Comviq berodde den höga strålningen på att antennerna var felriktade.

  Kan en fastighetsägare hållas ansvarig för antenner som skadar hyresgästerna?
  FEB har skrivit till många fastighetsägarföreningar (Se FEB:s hemsida under brev på www.feb.se). Brevet tjänar som upplysning och varning. Det återstår att se om den som stämmer en fastighetsägare (som struntat i varningen),  har en bättre chans till skadestånd från den fastighetsägare som medvetet valt att inte agera efter försiktighetsprincipen

  Hur agerar operatörer?
  I samband med den felriktade antennen i Norrköping menade Comviqs informationschef att det inte var Comviqs sak att söka orsaken till varför människor i basstationers närhet mår dåligt. Det kan nämnas att efter en rad artiklar i samma tidning har åtgärder vidtagits av Comviq

  Hur agerar försäkringsbolag?
  Lloyds i London ,som höll på att bli ruinerat av asbestskador, har vägrat försäkra mobiltelefontillverkares ansvar, enligt två engelska dagstidningar våren 1999.

  När Skandia sålde sitt återförsäkringsbolag 1997, skrev Dagens Industri 23/9 att Skandia ansåg att man nu slipper tre framtida riskområden: ”Elektromagnetiska fält, bröstimplantat och rökning”
  Ett stort skadestånd, som 1999 tilldelades ett par i Dallas (se nedan) som blev granne med en mobiltelefonmast, gör att försäkringsbolagen är oroade.

  Det kan vara av intresse att många av de nordiska försäkringsbolagen avskiljt (säkrat?) sina inkomstbringande fond och kapitalförvaltnings enheter från egndomsförsäkringen som i framtiden eventuellt kan få stå för stora utbetalningar, om personer som skadats av mobiltelefoner eller från antenner,  blir tilldömda stora skadestånd.

  Förlorar fastigheten i värde om en mast byggs i närheten?
  Ja, det anser många förtvivlade fastighetsägare. En domstol i Houston Texas tilldelade en familj , som fått en mobiltelefonmast som närmsta granne, ett rekordhögt skadestånd på 1.5 miljoner dollar.

  En mindre del av skadeståndet var för att fastigheten förlorat i värde. (Microwave News March/April 1999)

  Finns det alternativ till så många antenner?
  Ett företag, Radio Design i Kista har vidareutvecklat NMT 450-systemet till ett digitalt, effektsnålt system:

  En ny fasstyrd antenn innebär att man nu  har mycket svagare signaler och basstationen använder därför en mycket lägre effekt än dagens GSM system. Man planerar att kunna reducera antalet NMT baser till hälften och ändå få bättre täckning och högre kapacitet.

  Hur har strålning av mikrovågor ökat i svenska städer?
  Professor Yngve Hamnerius rapporterade 990915, på ett seminarium i Göteborg om den ökade elektrosmogen i svenska städer sedan 70-talet. Han talade om mobiltelefoner och sade att ”det är uppenbart att den nya företeelsen radikalt har förändrat den elektromagnetiska miljön i storstäderna” (Svenska Dagbladet 990917). På vissa utsatta ställen (Korsvägen i Göteborg togs som exempel) har nivåerna ökat 60 gånger. Trots denna ökning är nivåerna inom ”säkerhetsgränserna” påpekade Hamnerius.

  Men beskedet från  tre Lundaforskare som samma vecka visade att mycket låga nivåer av mikrovågor släpper in gifter i hjärnan, talar i en helt annan riktning, nämligen att mycket låga nivåer av mikrovågor öppnar hjärnan för gifter. (SvD 990915)

  En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) anser att det bör etableras ett centralt nationellt register över alla basstationer/antenner. Dessutom skall dessa kontinuerligt mätas och hållas under uppsikt.

  Avger bilen mikrovågor?
  Det finns en del moderna bilar som har ett stöldskydd som är baserat på mikrovågor.

  Kan bilens larm störas av mobiltelefonsändare
  I England höll en affärsinnehavare på att bli tokig när ett trettiotal bilar måste bogseras bort  varje vecka från affärens parkeringsplats för att kunna starta. Det visade sig att en närbelägen mobiltelefonsändare sände mikrovågor på samma frekvens som bilarnas mikrovågsbaserade stöldskydd.

  Är mikrovågsugnen farlig?
  En tysk undersökning visar att de flesta, om inte alla ugnar, inte är helt täta. En mikrovågsugn avger dessutom ett kraftigt magnetfält och en del anser att man aldrig bör stå närmare än ca två meter från en mikrovågsugn när den är igång.

  Kan man bli elöverkänslig av mobiltelefon?
  Det finns en del elöverkänsliga vars symptom började när de utsattes för mobiltelefoner eller mobiltelefonsändare. Många elöverkänsliga mår mycket dåligt av påslagna mobiltelefoner, även på flera meters håll. Det borde vara en varningssignal.

  Kjell Hansson-Mild på Arbetslivsinstitutet säger att flera användare av mobiltelefoner, både i Sverige och utomlands, har fått besvär som liknar de elöverkänsligas.

  Kan man komma undan mikrovågor?
  Mobiltelefonmaster monteras nu upp överallt. Snart finns det inga elektromagnetiskt fria zoner någonstans. Många elöverkänsliga tvingas lämna sina hem och bosätta sig i skogen, men även där hotas de av nya master.

  Det finns ett nätverk runt hela jordklotet som skall kommunicera med mobiltelefoner enligt följande schema: 1998: IRIDIUM 66 satelliter. 1999: GLOBESTAR 56 satelliter. 2003:TELEDESIC:288 satelliter.(Källa: Illustrerad Vetenskap 7/99).

  Radioastronomer klagar  över att de inte längre kan lyssna på stjärnor när dessa satelliter lägger en störande matta av mikrovågor över jorden (TIME 12 Juli 1999).

  En aktionsgrupp i USA mot mobiltelefonmaster/antenner ger ut en tidning som heter ”No Place To Hide” (‘Ingenstans att Gömma sig’). FEB får kontinuerligt rapporter från personer och grupper i Sverige och utomlands som kämpar mot att nya master byggs i närheten av deras bostäder. Enligt en enkät juli 1999, uppger 48 av FEB: s medlemmar, att de tvingats flytta från sina hem på grund av mobiltelefonsändare.

  Hur kan mikrovågor användas militärt?
  Den äldsta och främsta användningen av mikrovågar är inom radar. Mikrovågar skickas ut och ekot avläses sedan på en skärm. Både USA och f.d. Sovjet har dessutom experimenterat med vapen där mikrovågor bl.a. används till att få motståndarsidans soldater desorienterade och neurologiskt påverkade på olika sätt. (EMFields Information Pack ISBN 0952450305)

  Att mikrovågor har dessa effekter har många elöverkänsliga märkt. Även vissa  mobiltelefonanvändare klagar på yrsel och koncentrationsproblem. Microwave News Juli/Augusti 1999 rapporterar att USA snart kommer att använda kraftiga mikrovågsvapen (HPM High Power Microwave). Enligt amerikanska flygvapnets Earl Good kommer dessa att användas ”i tomrummet mellan diplomati och att spränga-sönder-allt”.

  Enligt professor Hamnerius på Chalmers, finns det mikrovågsbaserade vapen  som på 500 meters håll kan (med en elektromagnetisk puls) stoppa en bil och även ”skjuta” ned ett flygplan. Sådana vapen finns tyvärr att köpa på illegala marknaden idag i Ryssland.

  Hur kan mikrovågor påverka örat?
  Det finns känsliga individer med s.k. ”microwave hearing”. Örat uppfattar mikrovågorna som ett ljud. Ljudet, som många är för generade för att diskutera, låter ibland som en avlägsen dieselmotor på tomgång.  I USA, i Nya Mexico, där det finns militära installationer med radar/mikrovågor, hör många ett brummande ljud som kallas för ”The Taho Hum”. Amerikanska militären har enligt Microwave News Jan/Februari 1997 möjligheten att kombinera mikrovågor med ljud, som på något sätt ”drabbar” och desorienterar fienden.

  Vad säger §6 i Strålskyddslagen?
  Enligt §6 Strålskyddslagen har den som bedriver verksamhet med strålning skyldighet att vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka skada på människor, djur och miljö.

  Kan den nya miljöbalken skydda människor från strålning från mobiltelefonmaster och antenner?
  Enligt den nya miljöbalkens allmänna hänsynsregler är försiktighetsprincipen den grundläggande: Redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.

  Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan att visa att verksamheten inte är farlig för människa och miljö. Mobiltelefonoperatörerna  och regeringen tillåter byggandet av master trots protester från speciellt överkänsliga och drabbade människor.

  Har regeringen tagit ställning i mastfrågor?
  Regeringen har i två överklagningsärenden, i Väse och Örebro, tillstyrkt byggandet av mobiltelefonmaster.

  De som (under våren 1999) överklagat till regeringsrätten (rättsprövningsmål 3650-1999-22) anser att regeringen (Miljödepartementet) bl.a. inte prövat ärendet enligt Miljöbalken, inte följt Strålskyddslagen, inte följt 1 kap. 2§ Regeringsformen, inte handlagt ärendet i enlighet med den i §17 Förvaltningslagen stadgade kommunikationsplikten, inte fullgjort sin plikt att motivera sitt beslut vilket stadgas i §20 Förvaltningslagen, inte lämnat följdhänvisning enligt §21 Förvaltningslagen, inte handlagt ärendet enligt objektivitetsprincipen §9 RF samt att regeringen beslut strider mot artikel 8 i Europakonventionen.

  Hur agerar man i andra länder?
  I andra länder är man betydligt mer oroliga över mikrovågors effekt på människor än vad vi är i Sverige, trots att den svenska befolkningen är mer utsatt. I Australien, Tyskland och USA finns stora gräsrotsrörelser som bekämpar uppsättandet av nya sändarmaster. I USA har lokala myndigheter i många  fall satt stopp för byggandet av master inom tättbebyggda områden och nära skolor. Länder som skärpt sina lagar är Schweiz, Italien samt vissa kommuner i Australien.

  Vad händer i Europa?
  EU-kommissionen har utsett en internationell kommitté som skall undersöka eventuell fara med mobiltelefoner.

  Den 10 mars 1999 gav EU-parlamentet sitt stöd till ALARA-principen vad gäller elektromagnetisk strålning. (As Low As Reasonably Achievable) vilket innebär att man anser att försiktighetsprincipen skall gälla.

  Skyddar SSI allmänheten?
  Som tillsynsmyndighet tycks SSI Statens Strålskyddsinstitut (till skillnad från Socialstyrelsen som kan gå in och agera aktivt inom sjukvården om man så önskar) inte utöva någon praktisk kontroll. Man gör t.ex. inga stickprover att strålning inte överskrids. I samband med den felriktade antennen i Norrköping skrev NT 990127 att SSI helt litar på operatörerna:” Vi har så pass fin relation (till operatörerna) att det inte finns anledning till misstro…” menade SSI.  Har SSI tappat kontrollen över utvecklingen?

  En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar kontroll och mätning av sändare som inte sker i Sverige. Dessutom rekommenderas NRPB, Englands motsvarighet till SSI, att ha en mer öppen attityd och visa sig mer mottaglig för allmänhetens oro.

  Kan vi lita på våra tillsynsmyndigheter?
  Om man jämför med asbestproblemet, så försäkrade våra tillsynsmyndigheter in i det sista att asbest var ofarligt.

  Myndigheterna har hittills undvikit att penetrera mikrovågsproblemet genom att begränsa forskning och utredning till lägre frekvenser (under 400 kHz). Därmed har man undvikit att studera mikrovågor.

  I ett överklagande (en mobiltelefonmast i Örebro) har en person framfört åsikten, och genom exempel påvisat, att det är Statens Strålskyddsinstitut som konsekvent säger att strålningen är ofarlig men att forskarna säger att man inte vet. Varför denna tvärsäkerhet från en tillsynsmyndighet när forskare är tveksamma?

  Enligt den mycket respekterade Microwave News Nov/Dec 1999 är situationen dyster: ”De myndigheter som skall sätta gränsvärden gör mer eller mindre som industrin vill. De som arbetar på dessa myndigheter, är ofta tidigare eller framtida anställda på de företag som de är satta att hålla efter. Dessutom är myndigheterna inte sugna på konfrontationer. Resultatet blir att ingen talar för den vanliga medborgaren”

  Det finns alltså goda skäl att vara skeptisk mot myndigheter och att vara försiktig med användandet av mikrovågor. Människan själv är oftast betydligt mer intresserad av att behålla sin hälsa än vad myndigheterna är.

   Vad kan en läkare tänka på vid diagnos?
  Eftersom vuxna och barn idag är alltmer utsatta för mikrovågor från mobiltelefoner och basstationer kan följande frågor ställas:

 • Är patienten storanvändare av mobiltelefon? (Glöm inte små barn)
 • Förvarar patienten sin påslagna mobiltelefon nära en speciell kroppsdel?
 • Bor patienten nära en mobiltelefonantenn/mast?
 • Ovanstående frågor kan vara viktiga om patienten uppvisar några av följande symptom:
 • cancer av olika typer
 • ”utbrändhet”
 • sömnproblem
 • Yrsel och minnesproblem eller ovanligt tidiga demenssymptom
 • Degenerativa förändringar i ögat. Speciellt skadliga kan mikrovågor vara för dem med grön starr (glaukom) som använder en viss sorts ögondroppar (Timolol),
 • Förändringar av hjärnans kemi och läckage via blod/hjärnbarriären m.m.
 • Kan vi lita på forskare?
  Forskare arbetar efter strikt vetenskapliga kriterier och brukar inte uttala sig förrän de är definitivt säkra på sin sak. Tyvärr förekommer både jäv, intriger och påverkan från intressegrupper som gör att man måste se kritiskt även på forskningen. Många forskare är beroende av anslag och man biter ogärna den hand som föder en! Tyvärr visar det sig att forskare som kommit fram med ”obehagliga fynd” upplever att de därefter utsatts för försök till styrning och även  gått miste om forskningsbidrag.

  Forskning stöds ofta numera av företag ( Motorola har det största forskningsprogrammet) där verksamheten kan gynnas av att forskningsresultaten går i viss riktning.

  Under våren 97 visade det sig att en rapport som sponsrats av TELSTRA (Australiens ”Telia”) hade hållits hemlig i två år! Rapporten visade att möss som exponerats för mikrovågor liknande de från mobiltelefoner hade dubbelt så många cancertumörer som icke exponerade.

  Frågan är således i vilken utsträckning forskare kommer att sticka ut huvudet och rapportera obehagliga sanningar eller utfärda varningssignaler om man riskerar att mista forskningsbidrag. Och i vilken grad kontroll och forskning kommer att styras av ”direktörer och advokater” (Amerikanske forskaren Henry Lais uttalande i Express Newspaper 24 maj 1999).

  Det finns som synes många gånger skäl att vara ifrågasättande och agera efter eget förnuft.

  Hur kan man agera om man vill vara försiktig?

 • Undvika att tala långa samtal i mobiltelefon, eller att helt undvika mobiltelefon, speciellt GSM (digitala) telefoner.
 • Undvika att bo nära en mobiltelefonsändare.
 • Inte lägga en påslagen mobiltelefon i barnvagnen som en del föräldrar gör. Om den är påslagen, strålar den periodvis även om man inte pratar i den.
 • Undvika att ha mobiltelefonen alltför nära ögon eller testiklar då dessa är speciellt känsliga för uppvärmning. Även om handsfree används ,bör inte telefonen placeras nära kroppen. Bäst är att placera telefonen på ett bord en meter från kroppen vid telefonering råder professor Yngve Hamnerius på Chalmers Tekniska Högskola.
 • Inte (eller avvakta med att) installera trådlös tele- och datakommunikation på kontor och i bostäder. SIF rekommenderar försiktighet med att installera trådlösa DECT-telefoner.
 • Vara försiktig med användandet av mobiltelefoner om man tänker skaffa sig egna barn, detta med tanke på eventuella genetiska skador från mikrovågor.
 • Inte låta barn i onödan använda mobiltelefoner. Barn är känsligare, deras huvud är mindre och absorberar därför mer strålning i hjärnan  Ta ansvar för dina barn, experimentera inte med deras hälsa!
 • Tala med politiker och be dem låta försiktighetsprincipen råda. En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att försiktighetsprincipen skall gälla. Detta är en viktig signal till oss i Sverige!
 • Säg ja till bredband baserat på  miljövänlig fiberoptik men säg nej till bredband baserad på ”smutsig” trådlös kommunikation där mikrovågor helt i onödan vräks ut i luften..
 • Tänk på att INGEN kan idag GARANTERA att mikrovågor är ofarliga!
 • Copyright FEB 2000
  Uppdaterad 2000-08-25

  Föreningen för El- och Bildskärmsskadade

  Box 6023,  102 31  STOCKHOLM        Tel: 08-712 90 65 (tfnsvarare)        Postgiro: 67 84 45-8
  Org.nr: 812400-9484