Elöverkänsligas Förbund - FEB | 21 Maj  2001
 Svenska Sidorna

 
ÖVERSÄTTNING av Pressmeddelande från det tyska ECOLOG Institutet den 27 April 2001

Bakgrund
I September 1999 fick ECOLOG Institutet i Hannover, efter en längre tids diskussioner med T-Mobil, ett dotterbolag till Deutsche Telekom, uppdraget att utvärdera det vetenskapliga kunskapsläget  om mobiltelefonins påverkan på hälsan. Siktet var inställt på hälsoskydd. Resultatet av dessa studier skulle sedan ligga till grund för diskussioner i en vetenskaplig panel. 

Undersökningen överlämnades till T-Mobil i maj 2000, men av olika orsaker har dessa diskussioner ännu inte ägt rum.

I samband med omarbetning av den tyska lagstiftningen, "Skydd av Befolkningen för Elektromagnetiska Fält", skall ske, så finns ett behov av snarast möjliga tillgång till Ecolog-rapportens resultat för olika myndigheter i landet och för miljö- och konsumentorganisationer. ECOLOG-Institutet har på grund av detta beslutat offentliggöra sina resultat, utan att invänta några vetenskapliga diskussioner. Dessa bör dock enligt ECOLOG-Institutets arbetsgrupp för mobiltelefoni  äga rum snarast möjligt.Pressmedelande den 27 April 2001

Mobiltelefoner och Hälsa
ECOLOG-Institutets studie på uppdrag av tyska T-Mobil visar på hälsorisker
 

ECOLOG-institutet, Hannover har på uppdrag av T-Mobil kartlagt det nuvarande kunskapsläget angående eventuella hälsorisker av strålningen från mobiltelefoner och basstationer och utvärderat det med avseende på hälsoskydd. Resultaten och rekommendationerna av den omfattande studien där fysiker, medicinare och biologer deltog, är nu klara.

Resultaten

Det finns nu en rad resultat från undersökningar av befolkningsgrupper utsatta för högre belastning av högfrekventa elektromagnetiska fält och av djurförsök som bör tas på allvar. Svaren tyder på en cancerogen effekt av de högfrekventa elektromagnetiska fält som används av mobiltelefonin. Experiment på cellkulturer pekar dessutom på direkta genotoxiska effekter av de här fälten, såsom DNA brott och skador på kromosomerna, så man kan inte längre utesluta en cancerframkallande effekt. Resultaten att högfrekventa elektromagnetiska fält påverkar celltransformation, celldelning och cellkommunikation pekar på en cancerogen potential hos de fält som används inom mobiltelefonin. Dessutom har man kunnat visa störningar av andra cellulära processer, t.ex. proteinsyntes och styrningen av cellfunktioner genom enzymer.

I många försök på såväl människor som på djur, kunde påverkan på det centrala nervsystemet påvisas. Det omfattar neurokemiska effekter, förändringar av hjärnpotentialen och störningar av hjärnfunktioner. De sistnämnda visar sig i djurförsök bl.a. med brister i inlärningsförmågan. Hos försökspersoner som utsattes för de ovannämnda fälten kunde man konstatera att vissa kognitiva funktioner påverkades. Eventuella risker för hjärnan uppstår också genom att blod-hjärn-barriären blir mer genomsläpplig för främmande och potentiellt farliga substanser. Detta har påvisats i flera djurförsök, där djuren utsatts för elektromagnetiska fält från mobiltelefoni.

Forskarna på ECOLOG-institutet fann också vid kartläggningen att mycket tyder på att hormon- och immunsystem påverkas. De elektromagnetiska fälten utlöste tydliga stressreaktioner hos försöksdjur som visade sig t.ex. med en förhöjd utsöndring av stresshormoner. Djurförsök visade också en reduktion av hormonet melatonin i blodet. Dessa resultat är viktiga därför att melatonin har en central styrfunktion för hormonsystemet och den biologiska dygnsrytmen. Det kan också hämma utvecklingen av vissa tumörer.

Kommentar

Dr. Peter Neitzke, koordinator för arbetsgruppen på ECOLOG-institutet:

"I fokus för vårt arbete var effekterna på människor och djur av de elektromagnetiska fält som används för mobiltelefoni och som visar sig vid så låga intensiteter att man kan utesluta en termisk effekt. Vi har noggrant granskat respektive studie beträffande metodik, fullständig dokumentation och resultatens styrka. Vår granskning visade att ungefär 80 procent av de resultat som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter, inte tillförde någonting för bedömningen av mobiltelefonins eventuella hälsorisker. De resterande studier som vår granskning stödjer sig på är så bra gjorda och hållfasta att vi måste ta de tydliga indikationerna på hälsorisker på allvar. För att förbättra befolkningens skydd mot eventuella hälsovådliga effekter av elektromagnetiska fält från mobiltelefoner och basstationer, behöver vi i Tyskland, vilket redan införts i våra europeiska grannländer (översättarens anm: Schweiz, Österrike, Italien), klart lägre gränsvärden. Erfarenheter där visar att det går att förena användandet av mobiltelefonins teknik med hälsoskydd.

Rekommendationer

I Tyskland är gällande gränsvärden för de frekvenser som används för mobiltelefoni mellan 2 och 9 W/m2. Dessa gränsvärden är bara avsedda att begränsa uppvärmningen av organismen på grund av de termiska effekterna av högfrekventa elektromagnetiska fält. Författarna tycker inte att gällande gränsvärden är tillräckliga för att utesluta de hälsorisker som deras studie påvisar. De nuvarande gränsvärdena är därför inte förenliga med hälsoskydd. ECOLOG-institutet rekommenderar att man inte överskrider gränsvärdet på 0,01 W/m2 vid uppsättning av basstationer för mobiltelefoni nära bostadshus, skolor, daghem, sjukhus och andra känsliga områden. ECOLOG-institutet rekommenderar att mobiltelefonoperatörerna omgående själva håller denna säkerhetsstandard och inte väntar tills den reviderade versionen av vederbörande förordning av den federala strålskyddslagen ges laga kraft.

För området kring basstationer är det rekommenderade gränsvärdet inte genomförbart p.g.a. dagens mobiltelefonanvändande och den teknik som är tillgänglig i dag och i den närmaste framtiden. Men enligt forskarna på ECOLOG-institutet bör en minskning till max. 0,5 W/m2 snarast eftersträvas. Forskarna tycker att barns och ungdomars användande av mobiltelefoner är ett speciellt problem därför att deras organism fortfarande är under utveckling och således speciellt känslig. Dessutom är numera många ungdomar regelbundna användare av mobiltelefoner. Dessa befolkningsgrupper ska därför åtminstone inte direkt utsättas för risker. Dessutom bör speciella ansträngningar göras för att minska exponeringen genom tekniska förändringar av mobiltelefonerna. Genom att använda öronsnäcka eller avskärmningsväskor kan man också minska den strålning huvudet utsätts för.

Översättning: Anni Andreasson

Originaldokumenten på tyska finns på Internet under följande adresser:
Pressrelease - Mobiltelefoner och Hälsa, http://www.ecolog-institut.de/pr03.htm
Sammanfattning av ECOLOG-Institutets studie, http://www.ecolog-institut.de/grenzwer.htm