Elöverkänsligas Förbund - www.feb.se | 10 september 2002
 
PRESSMEDDELANDE
 

Valenkät om elöverkänslighet och mobilstrålning:

Fem av sju riksdagspartier säger ja till försiktighetsprincip, lågstrålande zoner och ökad forskning

Elöverkänsliga ska ha rätt till bostadsanpassningsbidrag och arbetsskadeersättning. Det är samtliga riksdagspartier i princip överens om i Elöverkänsligas tidning Ljusglimtens enkät till riksdagens partigrupper.
Dessutom säger alla partier, utom (m), ja till lågstrålande zoner, försiktighetsprincip och oberoende forskning om mobilstrålningens hälsoeffekter. - Socialdemokraterna avstår från att svara.

Tydligast är partiernas krav på att försiktighetsprincipen ska tillämpas vid utbyggnad av trådlös kommunikation och placering av sändarantenner. V, mp, c, fp och kd är också eniga i sina krav på lågstrålande, elektromagnetiska frizoner i varje kommun, medan fp förordar ett eget förslag om en långsam utbyggnadstakt. Alla (utom m) efterlyser dessutom mera forskning om elöverkänslighet och mobilstrålningens hälsoeffekter. Inget parti vill ha moratorium (stopp) för utbyggnaden tills hälsoriskerna är utredda, men Miljöpartiet anser att utbyggnaden ska bromsas tills man fått frizoner, och Vänstern svarar att man inte tagit ställning till frågan än. Samtliga säger ja till bostadsanpassningsbidrag och rätt till arbetsskadeersättning för elöverkänsliga -  även om fp, kd och m intar en försiktig hållning (se anm under tabellen).

Barbro Feltzing, riksdagsledamot (mp) och ordförande i Elöverkänsligas förbund, gläds åt partiernas enighet att ta elöverkänsligas frågor på allvar.
– Idag talar många politiker om att landet ska täckas till 99,98 % av 3G. Det stämmer inte riktigt med svaren här. Vi får väl hoppas att partierna står för vad de lovar…

Stockholm den 10 september 2002

Elöverkänsligas Förbund

Vid frågor: Barbro Feltzing, ordf, tel 070-530 42 80 • Ingela Hammar, vice ordf, tel 031-92 64 25


Enkätsvaren – översikt och kommentarer

Partiernas svar och kommentarer

Kommer partiet att medverka till …

V

MP

C

FP

KD

M

S

1. att öka forskningsanslagen till svensk oberoende forskning om elöverkänlighet och hälsorisker av högfrekvent EM strålning?

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

?

2. att elöverkänslighet godkänds som grund för arbetsskada?

JA

JA

JA

JA3

JA 7

JA

?

3. att bostadsanpassningsbidrag, hjälp till ny bostad medges till elöverkänsliga som inte kan klara sin hemmiljö?

JA

JA

JA

JA4

JA

JA8

?

4. att försiktighetsprinicipen tillämpas vid utbyggnad av trådlös kommunikation vid placering av sändare/antenner?

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

?

5. att lågstrålande elektromagnetiska frizoner kan inrättas i varje kommun?

JA

JA

JA

JA5

JA

NEJ

?

6. att utbyggnaden av högfrekvent trådlös kommunikation stoppas tills hälsorisker har utretts av oberoende forskare?

? 1

JA?2

NEJ

NEJ6

NEJ

NEJ

?

 

Se fullständiga frågorna i Elöverkänsligas medlemstidning Ljusglimten 2002-1

Anm/kommentarer
1. Har ännu inte tagit ställning till frågan men anser att försiktighetsprincipen ska gälla.
2. Kommer att verka för att bromsa utbyggnaden tills man kan komma överens om "frizoner" och prövning enligt försiktighetsprincipen.
3. Frågan måste utredas.
4. Inget generellt ja - Uppmana fler kommuner än idag att göra det.
5. Fp har annat alt där marknaden i långsam takt bygger ut i takt med efterfrågan.
6. Går inte att fatta beslut om detta i riksdagen. Fp har krävt varningstexter på apparater samt miljöavgifter.
7. Stöder regeringens förslag att sänka beviskrav för beviljande av arbetsskada.
8. Inte emot bidrag, men kommunerna bör följa gällande lagstiftning/praxis som bör stödjas av forskning och expertis


Stor enighet om Försiktighetsprincipen

”Försiktighetsprincipen är en självklarhet som SKALL beaktas i alla sammanhang där människa, miljö och teknik möts” (mp)
”Försiktighetspricipen ska gälla och det innebär en försiktighet och begränsning när det gäller utbyggnad” (v)
”Kommunerna skall följa försiktighetsprincipen och skapa zoner som är fria från strålning” (c)
”KD framhåller försiktighetsprincipen som grundläggande i alla planeringsfrågor. Det är viktigt att kommunerna har möjlighet att arbeta långsiktigt i syfte att minimera antalet master (kd)

… om Lågstrålande zoner

”Vi kommer att verka för frizoner, men för att de ska ge verklig effekt gäller det all elektromagnetisk strålning där även TV är en del” (mp)
”Ja, försiktighetsprincipen ska gälla och  innebär en försiktighet och begränsning när det gäller utbyggnad” (v)
”Man bör arbeta fram kriterier för var master ska kunna placeras med hänsyn till de boende. Man bör även införa mobilfria zoner” (c)
”FP har ett annat alt där marknaden i långsam takt bygger ut i takt med efterfrågan” (fp)
”Viktigt att kommunerna har möjlighet att arbeta långsiktigt i syfte att minimera antalet master. På så sätt får kommunerna möjlighet att planera in zoner fria från mobilstrålning”(kd)

… och om Forskning
”Det är viktigt att oberoende forskning sker. Vi har tagit upp detta och behov av ett nationellt forskningsprogram i en särskild motion om EMF, samt i interpellation.” (mp)
”Det ska vara en producentobunden forskning. Forskningen ska också ha ett helhetsperspektiv där både miljö-, hälso-, näringslivsaspekter ska vägas in.” (v)
”Vi vill utöka forskningen kring elöverkänslighet och dess orsaker och hur skador från den nya tekniken ska kunna undvikas i framtiden. Mer resurser måste avsättas till forskare som är oberoende av olika intressen.” (c)
”Ja, frågan har fallit mellan olika stolar och regeringen får inte smita ifrån sitt ansvar.” (fp)
”Forskningen kring strålning från trådlös kommunikation behöver intensifieras, samtidigt som zoner fria från strålning bör planeras runt om i landets kommuner.” (kd)

Socialdemokraterna
Enkätfrågorna sändes ut i slutet av maj månad. Vid Ljusglimtens pressläggning hade inget svar inkommit från Socialdemokraterna. Efter påstötning har (s) nu redogjort för sitt förhållningssätt, bl.a att det ”viktigaste är att människor som upplever ohälsa på grund av elektromagnetiska fält tas på allvar och får den vård och stöd de behöver.” (s) har dock inte kunnat ange ett entydigt ja eller nej på någon av de sex frågorna.
På fråga 4-6 om mobilutbyggnad/lågstrålande zoner uppger man att stor vikt bör läggas vid lämplighetsbedömningar av bygglov för radio/telemaster som kan innebära ”att lokalisering i närheten av viss bebyggelse eller inom ett visst område så långt som möjligt bör undvikas”…

Stockholm i september 2002

Elöverkänsligas Förbunds tidning Ljusglimten